Arhivate

„Legiuitorul” este acuzat ca ar fi complotat impotriva petitionarului

<em><span>Un notar sibian a devenit subiect de scandal, după ce un lo­cuitor al oraşului, Radu Mun­teanu, l-a acuzat că ar face parte din mafia locală. Mă­rul discordiei a fost feliat. Un motiv de râcă îl constituie, pe de o parte,  potrivit lui Mun­­teanu, nerecunoaşterea de către familia notarului a pro­misiunii de vindere a podului imobilului mamei petiţi­o­na­ru­lui, iar, pe de alta, de faptul că noii vecini au blocat accesul în clădire. Acum, reclamantul cre­­de că singura cale de în­drep­tare a lucrurilor este o ac­ţiune în instanţă introdusă la Curtea de Apel Alba Iulia.  </span></em>

Podul unei case „aprinde spiritele” mai multor generaţii

 

Toată povestea începe în anul 1979, atunci când vechii pro­prietari ai unui imobil din str. Dr. Stâncă nr. 7 decid să schim­be aspectul clădirii, îm­păr­ţind parterul şi etajul în două corpuri.

În aceeaşi perioadă, mama lui Radu Munteanu achiziţio­nea­ză etajul şi… „promisiunea” foştilor proprietari că podul casei le va reveni în întregime.

Situaţia avea să se schimbe radical anul trecut. „După fina­li­zarea succesiunii, parterul a fost cumpărat de altă familie, motiv pentru care am cerut în instanţă obligarea acesteia şi a vânzătorului  să îşi respecte pro­misiunea şi să îmi vândă mie podul integral”, susţine Ra­du Munteanu.

Nou proprietar devine, ast­fel, în baza cumpărării spa­ţiu­lui, Elisabeta Nan, mama no­tarului Liliana Buţiu. Aceas­ta din urmă se dovedeşte a fi, conform de­claraţiilor lui Radu Munteanu, ade­văratul proprie­tar, împreună cu soţul său, Antonie Buţiu. „Cumpărătorul parterului s-a dovedit a fi, însă, parte a mafiei locale. Buţiu Li­liana, notar public acum, fostă prim-secretar UTC în 1989, cu soţul ei Buţiu Antonie, ei cum­părând imobilul sub numele mamei notăriţei, respectiv Nan Elisabeta – modelul „mătuşa Tamara” – care, de fapt, nu a tre­cut nicodată pe acolo”, adau­gă reclamantul.

Scandalul abia acum începe să se dezlanţuie, mai precis, în momentul în care noul pro­prie­tar, indiferent dacă este vorba despre cel scriptic sau nu, re­fuză să ducă la îndeplinire pro­misiunea că podul imo­bi­lu­lui cu pricina va fi vândut familiei Munteanu.

 

Instituţiile statului, chemate să aplice legea, „dorm ca în gară”

 

Problemele pentru familia Mun­teanu nu au întârziat să apară. „Nu numai că au refuzat să recunoască vreo pro­mi­si­une, dar au început modi­fi­că­ri interioare pentru a-şi pregăti cabinetul notarial acolo. Sin­gura locatară a etajului fiind mama, în vârstă de 70 de ani, probabil s-au gândit că nu va fi greu să treacă peste drepturile sale. Când am văzut că dărâmă ziduri de rezistenţă, montează glasvanduri în spaţiile comune, schimbă aspectul exterior al clădirii, am sesizat autorităţile de control”, declară Radu Mun­teanu.

La sfârşitul lunii mai a anu­lui trecut, Radu Munteanu face mai multe sesizări scrise, adre­sate atât Inspectoratului Jude­ţean în Construcţii Sibiu, cât şi Primăriei şi Instituţiei Prefec­tu­lui, cerând autorităţilor să verifice, în baza atribuţiilor de­ţinute de fiecare intituţie în parte, situaţia din strada Dr. Stâncă nr. 7, solicitând, de ase­menea, aplicarea de amenzi, pre­cum şi obligarea pro­prie­ta­rului parterului să refacă struc­tura iniţială, inclusiv aspectul ex­terior al faţadei.

O lună mai târziu, Radu Mun­­­teanu primeşte răspuns din  partea Inspectoratului Ju­de­­ţean în Construcţii Sibiu.  „Ţidula” de la instituţia căreia reclamantul i  s-a adresat îl în­demna pe acesta să apeleze la justiţie, dacă acesta ar con­sidera că i s-a adus atingere drep­tului de proprietar. „Re­fe­ritor la sesizarea Dvs. înregis­tra­tă la IJC Sibiu cu nr. 69/A6/ 31.05.2006, prin care sesizaţi  asupra unor aspecte privind realizarea unor lucrări la par­terul imobilului unde domi­ci­lia­ză la etaj mama dum­nea­voastră, în cadrul apar­ta­men­tu­lui proprietatea d-nei Elisabeta Nan, domiciliată în strada Lu­cian Blaga, vă comunicăm ur­mă­toarele. În urma controlului efectuat s-a constatat că în apartamentul mai sus amintit s-au realizat lucrări de ame­na­jări interioare de către pro­prie­tar, care nu necesită obţinerea de autorizaţie de construire. În ceea ce priveşte zidul despăr­ţitor dintre cele două camere, proprietarii susţin că aşa au cumpărat apartamentul de la fostul proprietar”, se arată în răspunsul emis de ICJ Sibiu.

Răspunsul reprezentan­ţi­lor ICJ Sibiu vine după ce mama reclamantului, Lilica Mun­tea­nu, depusese o sesizare, în ace­laşi caz, pe adresa Primăriei, act care a rămas îngropat în hârtii.

Radu Munteanu se adre­sea­ză, şi el, Primăriei Municipiului Si­biu, cu aceeaşi problemă. Primul răspuns al autorităţilor locale este mai mult decât ne­sa­tisfăcător.Reprezentanţii Pri­­­­­­măriei nu au găsit rezolvare la cazul petiţionarului. „Ur­mare  sesizării dumneavoastră, înre­gis­trată la Primăria Munici­piu­lui Sibiu, cu nr. 86685/2006 şi a verificărilor efectuate la domiciliul numitei Elisabeta Nan, vă comunicăm că aceasta nu a fost găsită la domiciliu. Din investigaţiile efectuate s-a constatat că d-na Elisabeta Nan este plecată din ţară şi re­vine la domiciliu în luna au­gust 2006. Prin urmare, du­pă această dată se va veri­fica la faţa locului cele se­si­zate şi veţi primi răspunsul cuvenit, conform prevederilor legislaţiei în vigoare”, se arată în răspunsul trimis lui Mun­tea­nu de Primăria Sibiu, în data de 17.07.2006.

 

Primăria Sibiu nu găseşte nici o vină familiei acuzate

 

În luna septembrie a anului tre­cut, Primăria Municipiului Sibiu trimite un nou răspuns lui Radu Munteanu, ca urmare a faptului că Elisabeta Nan se întorsese… „din ţările calde”. Şi, deci, reprezentanţii admi­nis­traţiei locale puteau demara o nouă investigaţie. Fapt care s-a şi petrecut, numai că re­zultatul anchetei l-a lăsat din nou cu buza umflată pe re­cla­man­tul Radu Munteanu. Ofi­cialii din Primărie recunosc că imobilul a suferit modificări, însă nu se ia nici o măsură. „… vă comunicăm că la verificarea din strada Dr. Stâncă, nr. 7, efectuată la apartamentul d-nei Elisabeta Nan, împreună cu reprezentantul Inspectoratului Judeţean în Construcţii Sibiu, s-au constatat următoarele: s-au efectuat lucrări de con­struc­ţii pentru amenajări interioare şi exterioare, consatând în în­lo­cuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din PVC, cu ter­mo­pan, montarea unui panou din PVC cu sticlă de 4 mm pentru protecţia termică dintre apar­ta­ment şi holul de acces din stradă, reparaţii tencuieli, zu­grăveli, placaje de faianţă şi gresie.(…). Lucrările de la pct. 1, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991 repu­bli­cată nu necesitau autorizaţie de construire, fapt pentru care s-a dispus efectuarea unei exper­tize tehnice de către un expert atestat şi întocmirea docu­men­taţiei de intrare în legalitate în termen până la 30.09.2006. Con­form articolului 31 din Legea nr. 50/1991, dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute se prescrie după 2 ani de la data săvârşirii faptei”, este răs­pun­sul emis de Primăria Sibiu în da­ta de 6.09.2006.

Instituţia Prefectului Sibiu, chemată să facă lumină în toată povestea, preferă să privească de pe margine. Şi, ca nici un re­prezentant al instituţiei să nu fie acuzat de rea voinţă, Pre­fec­tura vine şi arată că legea le limitează atribuţiile. Aceasta cu atât mai mult cu cât , în me­moriul petiţionarului nu se ara­tă că „Primăria Sibiu a adoptat sau emis acte administrative ca­re fac obiectul verificării le­ga­lităţii acestora de către In­sti­tuţia Prefectului – Judeţul Si­biu (răspunsul Corpului de Con­trol al Instituţiei Pre­fec­tu­lui din data de 6.11.2006)”. Astfel, asistăm la veşnicul „arun­cat al pisicii peste gard”, adică la fuga de respon­sabili­ta­te.

 

„Am formulat plângeri penale…”

       

Concluzia lui Radu Mun­tea­nu în legătură cu răspunsurile primite de la instuţiile pe la care s-a perindat este doar una: profitând de influenţa pe care o are fiica Elisa­be­tei Nan, care este pro­prietarului parterului, notarul Liliana Buţiu, ar fi „tras mai multe sfori”, astfel încât lucrurile să nu ia o întor­să­tură favorabilă reclaman­tu­lui. „Au intervenit şi au în­cer­cat să muşamalizeze, aşa cum rezultă din răspunsurile acestor instituţii, drept pentru care am formulat plângeri penale pen­tru fals în declaraţii”, susţine Radu Munteanu.

Potrivit declaraţiilor acestuia, familia Elisabetei Nan trece la măsuri represive, în scopul inti­midării reclamanţilor. „… au interzis accesul pe uşa imo­bilului, obligând-o pe mama mea să folosească scara de in­cen­diu. Am obţinut Ordonanţa Preşidenţială, au dat înapoi iniţial, pentru ca, în noiembrie, să schimbe cu totul uşa de la intrare şi să ne blocheze din nou accesul. Am făcut încă o plân­gere penală, pentru distru­gere”, declară Radu Munteanu.

Din păcate, situaţia avea să se agraveze pentru familia Mun­­teanu, susţine recla­man­tul. „Începând cu luna octom­brie 2006 şi până în prezent, subsemnatul mă aflu în situaţia în care nu am posibilitatea de a folosi în mod normal locuinţa, deoarece acţiunile abuzive şi ilegale întreprinse de către făptuitori îmi îngrădesc dreptul de proprietate consfinţit prin însăşi Constituţia României. Reaua credinţă a făptuitorilor este evidentă, fiind în acest sens fără dubiu tulburarea adu­să subsemnatului de către aceş­tia, prin interzicerea folosirii unei locuinţe personale. Mai mult decât atât, odată cu in­sta­larea noii uşi de acces, făp­tuitorii au distrus uşa veche, aceasta fiind în prezent im­po­sibil de a mai fi folosită, toate acestea dovedind încă o dată intenţia vădită a făp­tui­to­rilor de a crea o stare de temere subsemnatului cu privire la inte­gritatea proprietăţii mele”, se arată în plângerea penală din data de 07.02.2007.

 

Viaţa bătrânei Munteanu, pusă în pericol?

 

  Ca şi cum blocarea ac­ce­su­lui, precum şi şicanele la care se pare că doamna Nan, ajutată de Buţiu, ar fi supus-o pe bă­trâ­na Munteanu nu ar fi fost su­ficiente, acuzaţii găsesc şi alte modalităţi de intimidare.

  Radu Munteanu spune că Antonie Buţiu, soţul notarului Li­liana Buţiu, fiica îm­pri­ci­na­tei, ar fi făcut afirmaţia potrivit căreia reclamantul ar trebui să „o lase mai moale” cu acţiunile în­treprinse, că doar nu vrea ni­meni ca mama acestuia să păţească ceva rău. Aşa că ar fi momentul ca Radu Munteanu să nu mai continue cu discu­ţiile despre tulburarea drep­tu­lui de proprietate. „De ase­me­nea, acesta m-a ameninţat şi cu privire la influenţa pe care fa­milia acestuia o poate exercita asupra justiţiei sibiene (având în vedere calitatea soţiei sale Buţiu Liliana de notar public în localitate) şi că ar fi bine să cunosc ce se poate întâmpla cu o bătrână de 70 de ani în aceas­tă situaţie”, se precizează în plân­gerea penală din data de 07.02.2007.

  Despre influenţa pe care Liliana Buţiu ar avea-o asupra justiţiei sibiene face referire, tot într-o plângere penală, si ma­ma reclamantului, Lilica Mun­­­­teanu. „De asemenea, aces­ta (An­tonie Buţiu, soţul Li­lianei Buţiu – n. red) m-a ameninţat şi cu privire la in­fluenţa pe ca­re familia acestuia o poate exer­cita asupra justiţiei si­bie­ne, având în vedere cali­tatea soţiei sale, Buţiu Liliana, de notar public în localitate”, se arată în plângerea penală a Lilicăi Munteanu din data de 07.02.2007..

  În conseciţă, reclamanţii so­licită Parchetului să dispună toate măsurile prevăzute de lege pentru „tragerea la răs­pun­dere penală a făptuitorilor Nan Elisabeta, Buţiu Liliana şi Buţiu Antonie, în scopul res­tabilirii ordinii de drept”.

 

Situaţie fără ieşire pentru familia Munteanu.

 

  Două zile mai târziu de la formularea plângerilor penale de către familia Munteanu – ma­mă şi fiu – pe adresa Par­chetului soseşte încă o petiţie, în care aceştia acuză faptul că demersurile lor de regle­men­ta­re a situaţiei şi de intrare în nor­malitate sunt boi­cotate. Ra­du Munteanu sus­ţine că vino­vat ar fi şi fostul proprietar de la care Elisabeta Nan, mama notarului Liliana Buţiu, a cum­părat partea sa de imobil, Mi­hai Laurenţiu Danes. „In­spec­toratul de Stat în Con­struc­ţii al Judeţului Sibiu confirmă efec­tuarea lucrărilor sesizate, însă, cu privire la sancţionarea aces­tora menţionează că nu este posibilă, având în vedere că proprietarii susţin că aşa au cumpărat apartamentul de la fostul proprietar, Danes Mihai Laurenţiu. Motivul deter­mi­nant pentru care Inspectoratul de Stat în Construcţii nu a pro­ce­dat la sancţionarea făp­tui­to­ri­lor a fost dat chiar de decla­ra­ţia pe proprie răspundere a acestora, constând în faptul că subiectul activ al faptei de demolare a zidului despărţitor fără autorizaţie este numitul Da­nes Mihai Laurenţiu. Cu alte cuvinte, declaraţia făcută de că­tre făptuitorii Buţiu Lilia­na şi Buţiu Antonie organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii a fost dată exclusiv în scopul de a produce consecinţe juridice şi anume de a nu fi sancţionată numita Nan Elisabeta pentru lipsa autori­zaţiei de construcţie referitoare la demolarea zi­du­lui despăr­ţitor”, se menţio­nea­ză în plân­gerea penală înain­tată Parche­tului din data de 09.02.2007 de către Radu Munteanu.

  Reclamanţii cer tragerea la răspundere penală a Elisabetei Nan, a soţilor Buţiu, precum şi a fostului proprietar, Mihai Lau­renţiu Danes.

  Din păcate, lucrurile nu au cunoscut vreo schimbare. Po­tri­vit declaraţiilor lui Radu Mun­­teanu, justiţia nu a dovedit că poate să dea vreo solu­ţio­na­re a cazului său.

  Aşa că singura speranţă a fa­miliei Munteanu se în­dreap­tă, acum, spre Curtea de Apel Alba Iulia. Oamenii susţin că modul în care a fost judecată cauza lor la Sibiu este un act de abuz şi speră ca acestea să în­ceteze după ce Curtea de Apel va da o sentinţă. „Noroc că există Curtea de Apel la Alba Iulia, unde s-au mai corectat din abuzuri – probabil că nu au reuşit să intervină şi acolo”, mai spune Radu Munteanu.

Georgiana ARSENE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*