Ancheta

AFACEREA MANSARDA (III)

{mosimage}   Mişcările de culise continuă. Contractul de vânzare-cum­pă­rare şi notarul Almăşan Alina:<br /> Sperând că va reuşi să mă convingă pe mine şi pe ceilalţi 5 vecini să semnăm contractul de vânzare-cumpărare a cotelor păr­ţi din podul blocului, Mir­cea Şomfălean ne-a dat două zi­le de răgaz pentru studierea tu­tu­ror actelor puse la dispo­zi­ţie, urmând ca în 6 august să ne în­tâlnim cu toţii pentru a dez­bate propunerile şi modi­fi­că­ri­le la contract.
    La data stabilită, escrocii au efectuat o altă manevră jos­ni­că: au lipit  pe uşa blocului un a­nunţ: „ Între orele 16-18 re­pre­zentanţii “MANSARDA”, însoţiţi de notarul public, se vor prezenta la domiciliul dvs. în vederea semnării con­trac­tu­lui de vânzare-cumpărare a cotelor părţi din platforma/pod a blocului. Modelul contrac­tu­lui se află la ap. 14, la fam. Că­ta­nă Nicoleta”.
    Vreau să vă spun că de când lo­cuieşte în bloc, „şefa”, cu do­uă clase precum trenul, se trece la consum cu un număr mai mic de persoane decât cel real, adăpostind – contra cost şi chi­ri­aşii clandestini de la ap.8; la in­dicaţiile lui Oprea, a pus la­căt pe avizierul cu listele de chel­tuieli pentru ca noi să nu avem acces la ele; în urmă cu 4 ani ne-a furat 21 de milioane pen­tru repararea acoperişului blo­cului, în colaborare cu Oprea (operaţiunea s-a derulat prin asociaţie, cu un ţigan, fără contract şi fără facturi, banii strâ­nşi fiind împărţiţi între „şefă”, vecinul Kezdi, Rupi şi Oprea; când am strâns banii pen­tru interfon, „şefa” a în­cer­cat să „palmeze” avansul, re­cu­pe­rarea acestuia soldându-se cu scandal).
    Revenind la afiş: m-am dus la vecini – fam. Salati- pentru a-i pune în gardă. La ei am gă­sit trio-ul format din notarul Ali­na Almăşan,Todea şi Şom­fălean care încercau să-i con­vin­gă să semneze contractul.
    Şi Alinuţa a „muşcat” mo­mea­la că doar de, ce nu face omul pentru bani? Dacă pentru o declaraţie pe propria răspun­dere tariful este de 25 RON, vă daţi seama ce sume urma să încaseze pentru restul opera­ţi­u­nilor?
    În loc să mă cheme pentru a analiza contractul, pentru a-mi ară­ta copia fidelă de la Ca­das­tru în care trebuia evidenţiat po­dul pe numele nostru, de­vi­zul în baza căruia a fost stabilit preţul de vânzare şi certificatul constatator de la ORC care atestă solvabilitatea firmei, Ali­­­­nuţa a acţionat precum ho­ţul, încercând să ne prelucreze in­dividual.
Cert e că preţul de vânzare-cumpărare a podului a fost stabilit la 148.992 RON, reve­nind 9.312 RON pe apar­ta­ment. Acesta trebuia achitat de către MANSARDA vân­ză­to­ri­lor prin compensare cu con­tra­va­loarea lucrărilor de reabi­li­ta­re şi amenajare a blocului. În­tre­barea de baraj este: cum s-a sta­bilit acest preţ din moment ce noi, vânzătorii, nu am văzut devizul lucrărilor? Adică noi vin­­dem teren contra trei gea­muri termopan neeco­lo­gi­ce, câ­ţiva metri pătraţi de po­lis­ti­ren ieftin, produs de fabrica lui Benţa şi manoperă la ne­gru? Şi-apoi… preţul se stabi­leş­te de un expert ANEVAR, în funcţie de preţul pieţei şi nu ochio­metric, aşa cum au făcut-o maimuţoii primăriei!
    Contractul în sine trebuie să aibă ca obiect lucrări de ante­pri­ză, prin care constructorul se obligă să efectueze lucrări de calitate, să dea garanţii pen­tru lucrările şi materiale folo­si­te, inclusiv să se oblige la re­me­dierea viciilor ascunse care pot apare după recepţie.

Cu ce vă putem ajuta? De la promisiuni la ameninţări.

    Văzând că nu ne lăsăm aburiţi, Mirculică a încercat o ultimă tentativă. Invitându-ne la restaurant pe mine şi pe d-na Moldovan, ne-a întrebat: „Cu ce va putem ajuta? Dacă vreţi vă zugrăvim tot apartamentul, vă punem ce geamuri doriţi dar as­ta rămâne între noi, fără să ştie vecinii!” Epuizând ultima cale diplomatică, mansardiştii au trecut la ameninţarea cu bau-baul… adică cu executorii ju­­decătoreşti.
    Primele NOTIFICĂRI au ve­nit pe adresa mea şi d-nei Maria Moldovan în septembrie a.c. A doua notificare a venit doar pe adresa mea la 28.09.07. Fiind identice, repro­duc o parte din conţinutul lor: „ Să luaţi act de faptul că în data de…  între orele… să fiţi pre­zen­ţi la sediul societăţii pentru realizarea concilierii prealabile cu privire la semnarea con­trac­tu­lui de vânzare cumpărare pen­tru cota parte ce vă revine din terasa/pod a imobilului… Să luaţi act de faptul că în ipo­te­za în care nu vă veţi prezenta la ora şi locul fixat mai sus, ur­mea­ză ca între orele …să vă pre­zentaţi la Biroul Notarilor Publici Asociaţi ALMĂŞAN pen­­tru semnarea contractului de vânzare-cumpărare. În caz con­trar, nesemnarea acestui con­tract reprezentând un refuz ne­justificat vom proceda la chemarea în judecată la in­sta­n­ţa comercială compe­ten­tă…Să luaţi act de faptul că, dacă nu vă veţi îndeplini obli­ga­ţiile contractuale asumate vom în­ţe­le­ge să procedăm la solicitarea prin instanţă a obligării dv. la semnarea con­trac­tului în cau­ză”, amenin­ţân­du-ne că în ca­drul litigiului „vor solicita daune legate de toate preju­diciile provocate de refuzul semnării: 10.000 RON- des­păgubiri aferente al.ultim din convenţie; 26.558 RON repre­zentând cheltuieli deja efec­tuate pentru crearea con­di­ţi­ilor de realizare a obligaţiilor lor, etc”.
    Cum îşi închipuie nişte semi-analfabeţi că ne pot o­bli­ga să semnăm un document con­trar voinţei noastre? O so­ci­etate de construcţii îşi a­su­mă nişte riscuri financiare: mai întîi face expertizele şi studiile de specialitate pe banii săi şi doar dacă rezultatele sunt pozi­ti­ve trece la celelalte de­mer­suri. Din câte se pare, aştia vor să ne ia totul cu japca!
   

Cu rogojina aprinsă-n cap şi cu jalba în proţap… în vizită la Laszlo Borbely- ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. În atenţia Curţii de Conturi.

    Având în vedere situaţia dezastruoasă a blocului nostru, am decis să mă adresez mi­nis­tru­lui Laszlo Borbely. Ştiind că a promis târgumureşenilor un ba­zin olimpic de 5 milioane euro- bani pe care i-a obţinut în ba­za unei hotărâri a guver­nu­lui- şi că la Bucureşti a pus bu­li­na roşie în vederea con­so­li­dă­rii blocurilor care prezintă risc se­ismic, am apelat cu încredere la acesta.
Data vizitei mele la cabi­ne­tul ministrului a coincis cu data vi­zitei lui Tăriceanu la Tg. Mureş(23 aug.07). Ziua a înce­put sub cel mai rău augur; deşi şe­fa de cabinet Andras Ga­bri­ella mă programase pen­tru ora 9, am stat şi am aşteptat timp de 20 de minute. După o oră, doam­na m-a sunat ca să îşi cea­ră scuze, reprogramându-mă pen­tru ora 11.
    Întâlnirea cu Borbely nu a însemnat mare lucru. Încă de la început am observat că acesta mă privea doar din când în când, cu aer absent. Pentru a fi scur­tă, i-am dat un exemplar al me­moriului scris. Deşi con­ţi­nu­tul acestuia era condensat pe do­uă pagini, se vedea că nu-l in­teresează. L-a răsfoit plic­ti­sit, întrebându-mă: „Şi dum­nea­­­voastră ce doriţi?”
    I-am răspuns: efectuarea în re­gim de urgenţă a unei expertize tehnice a blocului D11, alocarea de fonduri de la guvern pentru consolidarea infra şi suprastructurii, efectu­a­rea unui control al legalităţii lu­crărilor efectuate la blocurile D9 şi D7, a documentaţiei tehnice folosite şi a legalităţii obţinerii avizelor şi auto­ri­za­ţi­i­lor, verificarea societăţilor cu care s-au făcut lucrările, con­trolul încrucişat între Primărie- Asociaţia de locatari nr.6 şi SC “Mansarda” SRL privind fon­du­rile alocate.
    Înainte de a părăsi biroul, mi­nistrul mi-a promis că va tri­mi­te specialişti în zonă şi că vom păstra legătura prin şefa de cabinet. De atunci şi până azi au trecut aproepe 3 luni fără nici un rezultat.  Repre­zen­tantul UDMR- insensibil şi ne­păsător faţă de masa ale­gă­to­ri­lor, a dat dovadă că nu este străin de afacerile cu bani pu­blici. În aceste momente de peni­bil circ naţional, omul-fost secretar de stat pe timpul lui Năstase- este interesat de un singur lucru: să tragă sforile pentru ocuparea fotoliului de primar – în caz că la anul îşi va pierde funcţia din minister.

Inaugurarea apartamentelor din blocul D9. Regele urbei Dorin Florea, Rus Dumitru şi suita lichelelelor de la curte. „Meciul” Florea- Morariu  
    În august 2007 „Mansarda” şi „Vopex” au finalizat luc­ră­ri­le la blocurile D9 şi D7. La da­ta de 29 august  regele Dorin Flo­rea, alaiul lichelelor de la cur­te( format din Rus Dumitru-şe­ful Serviciului Audit, Aurel Trif-trepăduşul primăriei), de­le­­gaţia  bandiţilor asociaţiei (re­­p­rezentată de preşedintele-hoţ- impostor Oprea Alexandru şi Kiss Bela Gianino- juristul “Aquaserv”) şi reprezentanţii mass-mediei locale au fost prezenţi pentru a mediatiza evenimentul.
    Deşi „Justiţiarul” nu a fost convocat, întâmplarea făcu să mă aflu în zonă. Înainte de a-şi savura victoria, l-am invitat pe rege să vadă groapa săpată la blocul nostru, fundaţia şub­re­dă, infiltraţia de apă de la mine din dormitor, fisurile din pe­re­ţii parterului… Ba mai mult, i-am sugerat să viziteze blocul D5 în care, tot din cauza con­duc­telor fisurate ale Ener­go­mur, infiltraţia de apă a zid­u­rilor de la parter a ajuns la 80 cm.
    Dar Florea nu era interesat de aceste aspecte. Cu aroganţa-i caracteristică, vătaful   ora­şu­lui (aşa l-au botezat cei de la Antena1) mi-a răspuns agasat: „Dumneavoastră nu vreţi să mergeţi înainte!”
    Despre acest incident nimeni nu a suflat o vorbă. Doar Pro-TV-ul a dat “meciul” pe post. Despre „beneficiile” lucrării din D9 a vorbit şefa de scară, căreia i s-a luat interviu. Presa (Cuvântul Liber, 24 Ore) nu a consemnat părerile negative ale vecinilor (conductele nu au fost înlocuite, canalele de scur­gere au fost înfundate, apa de ploaie acumulându-se la mar­ginea blocului şi infil­trîn­du-se dedesubt etc). Ba, mai mult, „Antena 1” l-a prezentat pe Oprea ca pe un geniu care s-a lăudat cu iniţiativa man­sar­dării. Cu toate acestea, mass- me­­dia nu a suflat vreo vorbă despre numele societăţilor „an­tre­­prenoare”, neluându-se in­terviuri reprezentanţilor săi le­gali care ar fi trebuit să fie  pre­zenţi la eveniment.
 
Conferinţa de presă din cadrul Primăriei. Redactorul Jus­tiţiarului – persoana non-grata.

    La 2 sept. Primăria a orga­ni­zat o conferinţă de presă. Întrucât eram curioasă să aflu amănunte despre planul con­si­li­ului local referitor la rea­bi­li­ta­tea termică, am încercat să iau parte la eveniment.  Căţeii pri­măriei însă, asmuţiţi de stă­pânul lor, au început să latre pentru a mă alunga. Am fost le­gi­timată de 3 ori de către Aurel Trif, de şeful pazei şi Marius Paşcanu- bufonul curţii regelui Flo­rea.
    Deşi niciunul dintre ei nu purta ecuson (n.a.: sclavii de pe plantaţia lui Florea nu poar­tă aşa ceva) cei trei şi-au rea­li­zat misiunea. Fiindcă nu vro­iam scandal, am părăsit ringul.
    Gândindu-se la întrebările pe care urma să i le pun, amin­tin­du-şi de scena penibilă din iu­nie 06 (la numirea în fruntea PD Mureş, în conferinţa de pre­să l-am întrebat pe Boc: ”Cum se împacă numirea lui Florea cu dosarele penale în care  e cercetat?”), penibilul Flo­rea a făcut totul pentru a-şi sal­va imaginea compromisă.

Adresa primăriei nr. 11423 şi… un răspuns în doi peri

    Prin adresa primăriei 11423/ 22.08.07 jurista Maria Cioban şi vice-primar SS indescifrabil- mi-au dat răspunsurile la în­tre­bările pe care le-am formulat în scris în luna august (n.a.: cuantumul fon­du­ri­lor alocate reabilitării în pe­ri­oa­da 2002-2007 şi struc­tu­ra a­ces­tora-pro­prii şi UE):  „Pentru anul 2006 a fost alocată de la bugetul de stat pentru faza de ex­pertiză şi audit energetic su­ma de 143.931 lei iar pentru a­nul 2007 pentru faza de studiu de fezabilitate şi proiect de e­xe­cuţie au fost alocaţi 275.048 lei. În ceea ce priveşte fon­du­ri­le proprii  pentru finanţarea chel­­tuielilor privind executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuit s-a dis­po­ni­bilizat suma de 10.000 lei, su­mă care va fi reevaluată în funcţie de lucrările care urmează să fie contractate”. Doar atât?
    Întrucât la elaborarea pro­gra­melor de reabilitare termică par­ticipă consiliile locale, am în­cercat să găsesc informaţii re­feritoare la aceste programe dar…nici pe site-ul primăriei, nici pe cel al consiliului local nu există aşa ceva.

Şedinţa cu Asociaţiile de proprietari. Discursul dema­go­gic şi planurile fantasmagorice ale unui primar aflat în plină criză de delirium tremens

    Dornic de a-şi umple buzunarele înainte de expirarea man­datului, la 4 sept.a.c. Flo­rea a organizat o „ Audienţă în di­rect” cu asociaţiile de pro­pri­e­tari, primarul urmând să dis­cu­te cu poporul aspecte re­fe­ri­toa­re la: organizarea şi func­ţi­o­na­rea asociaţiilor de propri­e­ta­ri, gestionarea fondurilor şi ad­mi­nistrarea patrimoniului aso­ci­aţiei, probleme privind blo­cu­rile de locuinţe şi curăţenia în spaţiile aparţinând acestora, de­rularea programului de rea­bi­litare termică a blocurilor.
    Spectacolul grotesc a avut loc în spatele Casei de Cultură „Mihai Eminescu” din Car­ti­e­rul Conişa, cartier considerat ca zona rezidenţială. Dacă se în­cadrează sau nu în zona aia ve-ţi stabili dumneavoastră a­na­­lizând podiumul natural- for­mat din două trepte  jumu­li­te pe care s-a căţarat edilul ur­bei atunci când şi-a început dis­cursul (foto).
    Conform obiceiului, Dorinel cel bruneţel n-a venit cu mâna goală. Pentru a produce ani­ma­ţie, a adus cu sine suita li­che­le­lor din subordine (printre care Du­mitru Rus, Aurel Trif), body- guarzi cu moace fio­roa­se, jandarmi, reprezentanţii mass-media şi, ca decor, haita de cartier (condusă de pitt-bull-ul Oprea, buldogul Kiss Bela Gianino şi alţi căţei lătrători).
    Deşi ar fi trebuit să înceapă cu problemele oamenilor, Do­ri­­nel s-a lansat în propaganda man­sardării. Văzând că oa­me­nii sunt dornici de a-şi spune pă­surile, primarul a fost nevoit să se oprească. În consecinţă a dat microfonul celor care aş­tep­tau să-l atace cu întrebări in­­comode referitoare la proble­me­le lor, faţă de care primăria ma­nifestă o totală indiferenţă: gunoaiele, gropile şi şanţurile neastupate săpate de oamenii pri­măriei în diferite ocazii, lipsa parcărilor, pierderile i­men­se de apă şi abur termic re­zul­tate din fisurile conductelor, ca­litatea precară a apei po­ta­bile (n.a.: Tg.Mureşul are una dintre cele mai mizerabile ape potabile din ţară, situîndu-se pe locul doi în top; paradoxal este şi cea mai scumpă), lipsa pis­te­lor pentru biciclişti, lipsa totală a controlului faţă de abuzurile săvârşite de conducerile unor asociaţii de proprietari etc.
    Modul în care oamenii şi-au expus problemele l-a înfuriat pe vătaful urbei. Pierzându-şi ca­lmul, cel care se lăuda că-i pl­ace curăţenia, transformat în mă­scărici, a ajuns să scuipe pe po­dium guma de mestecat. Abătându-se de la traiectorie şi uitând că mai are doar câteva luni de mandat, Florea a în­ce­put să fabuleze despre construcţia „gondolei” -pe care pro­babil chiar el ar vrea să o vâs­lească între Weeck-End şi Pla­toul Corneşti, despre lo­cu­in­ţele pe care vrea să le co­nstru­iască în Parcul Îndră­gos­ti­ţi­lor. Lăudându-se cu cei 3% din bugetul local alocaţi con­stru­irii locuinţelor ţigăneşti în zo­na fostei fabrici de zahăr, în pli­nă criză de delirium tre­mens, a trecut la apologia siste­mu­lui de încălzire centralizat.
    Uitând că la noi taxele şi im­po­zitele se numără printre cele mai mari din ţară(n.a.: im­po­zi­te­le nu sunt stabilite diferenţiat în funcţie de vechimea clă­di­ri­lor) şi că trebuia să  inaugureze ze­ce blocuri ANL în loc de do­uă, Dorinel a făcut o altă gafă mo­numentală: a afirmat că va pro­­pune guvernanţilor să schim­be legea astfel încât rea­bi­li­tarea şi mansardarea să fie obligatorii- indiferent de vo­in­ţa proprietarilor, iar apar­ta­men­tele să nu mai poată fi vân­du­te fără certificatul energetic rez­ultat în urma acestor lucrări.

Liliana Morariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *