Atitudini

Este timpul pentru Unirea Basarabiei cu Patria Mamă!

    Presiunea asupra Moscovei este o datorie sfântă a fiecărui român, pe toată viața. Noi nu trădăm România!   […]

 

 

Presiunea asupra Moscovei este o datorie sfântă a fiecărui român, pe toată viața. Noi nu trădăm România!

 

Dragi români din țară și de pretutindeni, cunoscând viața politicianului erou martir Daniel Ciugureanu, Primul-ministru al guvernului Basarabiei, guvern născut din Sfatul Țării, Sfat care votase Unirea Basarabiei cu România, înțelegem că trebuie să ne mobilizăm pentru Reîntregirea României. Nici o conjunctură, nici o forță străină potrivnică, nu ne pot împiedeca. Reîntregirea nu depinde de conjuncturi, de nici o forță străină potrivnică, ci, în primul rând, de noi înșine, de solidaritatea noastră națională. Iubirea de Dumnezeu și de Neam trebuie să fie dominanta spirituală a românilor. Sus fruntea Nație Română! E o vorbă, rusul nu dă înapoi pe ce a pus mână.

Daniel Ciugureanu nu a acceptat așa ceva. A acționat, cu orice preț , toată viața, opunându-se Rusiei, care anexase partea de răsărit a României. Și a reușit, împreună cu ați iubitori de Țară și Neam, să aducă Basarabia acasă, în România, în 1918. Urmează, prin efortul unioniștilor bucovineni, Unirea  condamnsat la moarte ucisBucovinei cu Patria-Mamă. Desăvârșirea Unirii se înfăptuiește la 1 Decembrie 1918, prin integrarea Transilvaniei în granițele României. Autoritățile țariste, în anul 1912, l-au condamnt la detenție în Siberia. La scurt timp reușește să evadeze. Revine în Basarabia unde acționează cu toată energia pentru Unire. Daniel Ciugureanu a fost singurul politician roman condamnat la moarte, în contumacie, de către bolșevicii sovietici. Era cetățean român, trăia în România. Condamnarea a avut loc în anul 1926. În România, bolșevicii aduși pe tancurile sovietice, să ne conducă țara, l-au asasinat, în 1950, în drum spre închisoarea Sighet.

Acum e rândul primului pas reîntregitor de țară, Republica Moldova. Depinde de noi! Presiunea asupra Moscovei este o datorie sfântă a fiecărui român, pe toată viața. Noi nu trădăm România! Țara noastră este formată din noi înșine, împreună cu moșii și strămășii noștri.

 

                                                                                             Gheorghe Gavrilă Copil,

                                                                         președinte Societatea Culturală București-Chișinău

 

Urmează traducerile în limba engleză și rusă pentru distribuire în toate zările. Ca să retransmiteți în țările de limbă engleză, spre parlamente, guverne, spre oamenii politici, spre presa electronică și tipărită.Transmiteți și în Federația Rusă. Desigur și spre românii din țară și de pretutindeni.

The pressure on Moscow is a holy duty of every Romanian, for all his life. We do not betray Romania!

Dear Romanians, in the country and everywhere, knowing the life of the politician martyr hero Daniel Ciugureanu, Prime Minister of the Bessarabian government, a government born of the Country Counsel, the Council that had voted the Union of Bessarabia with Romania, we understand that we must mobilize for Romania’s Reunification. No conjuncture, no alien force, can prevent us. Reunification does not depend on conjunctions, any foreign oppressive force, but, first of all, on ourselves, on our national solidarity. Love of God and People must be the spiritual dominance of the Romanians. Head up, Romanian Nation! There’s a word, the Russian does not give back what he’s got.

Daniel Ciugureanu did not accept that. He acted, at any cost, all his life, opposed to Russia, who annexed the eastern part of Romania. And he managed to bring Bessarabia home to Romania in 1918, along with those who love the Land and the People. The Union of Bucovina and The Home Land followed, through the efforts of the Bukovina Unionists. The completion of the Union takes place on 1 December 1918, through the integration of Transylvania into Romania’s borders. The Czarist authorities, in 1912, sentenced him to detention in Siberia. He soon escapes. He returns to Bessarabia where he works with all the energy for the Union. Daniel Ciugureanu was the only Romanian politician sentenced to death by the Soviet Bolsheviks. He was a Romanian citizen, he lived in Romania. The conviction took place in 1926. In Romania, the Bolsheviks brought on the Soviet tanks to rule our country, assassinated him in 1950 on his way to Sighet prison.

Now is the turn of the first step of making the country whole, Republic of Moldova! It depends on us! The pressure on Moscow is a holy duty of every Romanian, for all his life. We do not betray Romania! Our country is made up of ourselves, together with our elders.

Bucharest-Chisinau Cultural Society,

Gheorghe Gavrilă Copil, President

[email protected]

 

Давление на Москву – свя щенная обязанность каждого румына на всю его жизнь. Мы не предаем Румынию!

Дорогие румыны страны и во всем мире, зная жизнь политического героя-мученика Даниэля Чугуряну, Премьер-министра правительства Бессарабии, правительства, рожденного из Сфатул Цэрий, правительства, проголосовавшего за Объединение Бессарабии с Румынией, мы понимаем, что нам следует мобилизоваться во имя Воссоединения Румынии. Никакая конъюнктура, никакая враждебная внешняя сила не может нам помешать. Воссоединение не зависит ни от каких-либо конъюнктур и ни от каких-либо враждебных внешних сил, а прежде всего от нас самих, от нашей национальной солидарности. Любовь к Всевышнему и к своему народу должна быть духовной доминантой румын. Вперед, Румынская Нация!

Говорят, что русский не возвращает то, на что наложил руку. Даниэль Чугуряну не признавал этого. Он действовал любой ценой всю свою жизнь, сопротивляясь России, аннексировавшей восточную часть Румынии. И добился вместе с другими патриотами Страны и Народа возвращения Бессарабии домой, в Румынию, в 1918 году. Затем, усилиями буковинских унионистов, последовало Объединение Буковины с Родиной-Матерью. Завершение Объединения произошло 1 Декабря 1918 года интегрированием Трансильвании в пределы Румынии. В 1912, царские власти приговорили его к длительному заключению в Сибирь. Скоро, ему удается сбежать. Возвращается в Бессарабию и включается со всеми силами в дело Соединения с Румыниeй. Даниэль Чугуряну был единственный политический деятель Румынии приговоренный большевиками к смерти в своем отсутствии. В то время он был румынским гражданином, он жил в Румынии. Приговор был провозглашен в 1926 году. В Румынии, большевики приехавшие на советских танках править нами,убили его в 1950 по рути в Сигетскую тюрьму. Теперь настало время первого шага к Объединению – Республика Молдова. Все зависит от нас! Давление на Москву – священный долг каждого румына на всю жизнь. Мы не предаем Румынию! Наша страна создана нами вместе с нашими предками.

Общество Культуры Бухарест-Кишинэу

Георге Гаврилэ Копил, председатель

[email protected]

2 Comments

  1. Sara

    Romania nu a fost in stare sa aibe grija nici de ea si vrem unirea.Uniti-va caci imorala,incorecta,perfida si criminala UE nu are nicio jena sa distruga tot.Si de ce ma rog nu ar trebui sa fie relatii cel putin de respect si colaborare intre tari,sa fie orecum un echilibru intre puteri??De ce toata lumea acuza rusia de absolut orice cand este vizibil ca nu ea este de vina??!Daca traiesti in suedia politicienii te bombardeaza cu pericolul rusesc,in Romania si baiiesc in toata europa sperietoarea e Rusia…nimic mai stupid si mai penibil…cand de fapt in europa sunt probleme infinit mai mari si de siguranta si de tot felul.Proiectul Eurislam al UE va spune ceva?Cautati pe site proiectul surpriza al uniunii.

  2. GUTU

    DE CE SA SE UNEASCA MOLDOVA CU ROMANIA CONDUSA SI VANDUTA DE 28 DE ANI DE NISTE TRADATORI.DA EI NU AU TRADAT ROMANIA DAR AU VANDUTO LA IMPERIALISTI.ASA CA STATI SUB ARIPA RUSILOR FRATI MOLDOVENI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *