Investigatii

PETROŞANI, DIN „CULISELE”

Actualul preşedinte al Asociaţiei pensionarilor Petroşani, Pavel Gheorghe Iuliu,  are calitatea de învinuit în dosarul penal nr.674/P/2011. Acestuia îi sunt aduse învinuiri privind săvârşirea infracţiunilor de iniţiere şi asociere la un grup infracţional organizat (art. 7, alin. 1 şi 3 din Legea 39/2003), abuz în serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246 Cod penal), abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 248 Cod penal), abuz în serviciu în formă calificată (art. 248, ind. 1 Cod penal),

conflict de interese (art. 253 alin. 1 Cod penal), gestiune frauduloasă (art. 214, alin. 1,2,3 Cod penal), înşelăciune (art. 215, alin 1 şi 3 Cod penal), traficul de influenţă (art. 257, alin. 1 Cod penal), falsul material în înscrisuri oficiale (art. 288, alin. 1 Cod penal), falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 290, alin. 1 Cod penal), fapte săvârşite cu vinovăţie în sensul prevederilor articolului 19, alin. 1, punctul 1, lit. a Cod penal, coroborat cu prevederilor art. 146 Cod penal (consecinţe deosebit de grave), cu participarea unui grup de persoane  în calitate de autori, instigatori şi complici. Părţile vătămate au sesizat prin plângeri penale cu privire la faptul că Pavel Gheorghe Iuliu a delapidat cu mari sume de bani Asociaţia pensionarilor Petroşani. În calitate de preşedinte al comitetului director la data de 01.01.2005, acesta a iniţiat şi desfăşurat procedura ruperii Asociaţiei pensionarilor Petroşani din componenţa Uniunii Teritoriale Judeţene -HD- a C.A.R.-urilor, cu scopul urmărit şi realizat de a elimina controlul financiar intern, efectuat de către acest organism tutelar. Asociaţia pensionarilor Petroşani a fost înfiinţată la 26 octombrie 1949 şi avea la nivelul anului 2005 un număr de 8245 de membri cotizanţi. La 31.12.2004 în depozitele bancare ale asociaţiei, se consemnează  cu documente existenţa sumei 18,125 miliarde lei vechi, iar la fondul de deces suma de 975 milioane lei vechi. La 10 februarie 2005, învinuitul Pavel Ghe. Iuliu iniţiază şi desfăşoară procedurile de înfiinţare a unei asociaţii sub denumirea ASOCIAŢIA PENSIONARILOR PENTRU AJUTOR DE DECES ŞI AJUTOR RECIPROC (A.P.A.D.A.R.). Împreună cu alte 4 persoane, acesta redactează un înscris sub semnătură proprie prin care la data de 10.02.2005 îşi declară în mod expres hotărârea înfiinţării A.P.A.D.A.R., înscris intitulat ACT CONSTITUTIV. Învinuitul cunoştea la acea dată că documentul redactat este netemeinic şi ilegal întrucât încălca în mod flagrant şi grav prevederile Legii 502/2004.  Folosindu-se de relaţiile vechi de prietenie cu notarul public Gherghin Nicolae şi judecătorul Iacob Gheorghe de la Judecătoria Petroşani, învinuitul autentifică ca fiind conforme cu realitatea înscrisuri false pe care le foloseşte în dosarul civil nr. 11/A/2005.   
Învinuitul a solicitat şi notarul public Gherghin Nicolae a autentificat la 02.03.2005: un înscris intitulat „Proces verbal din 26.03.2005 încheiat cu ocazia  Adunării generale a membrilor asociaţiei pensionarilor Petroşani”, un înscris intitulat „STATUT  A.P.A.D.A.R.” şi un înscris intitulat  ACT CONSTITUTIV din 10.02.2005 privind înfiinţarea A.P.A.D.A.R. Petroşani. Aceste  înscrisuri oficiale au produs consecinţe juridice în sensul că, au stat la baza acţiunii de constituire şi înfiinţare A.P.A.D.A.R. (dosar civil . nr.11/A/2005).  Cu toate că atât notarul public Gherghin Nicolae, cât şi judecătorul Iacob Gheorghe erau obligaţi legal să verifice autenticitatea şi legalitatea documentelor, în mod abuziv aceştia nu au procedat în acest sens. Judecătorul Iacob Gheorghe a admis şi soluţionat în mod favorabil cererea de înfiinţare a A.P.A.D.A.R. cu toate că avea cunoştinţă şi era convins că se încălcau flagrant prevederile Legii 502/2004. La data admiterii şi soluţionării cauzei, judecătorul Iacob Gheorghe avea cunoştinţă de următoarele aspecte: existenţa în strada Anton Pann nr. 98 Petroşani a Asociaţiei pensionarilor care funcţiona la acea dată şi care deţinea în proprietate un sediu, avea depozite bancare şi un număr de membri cotizanţi; procesul verbal încheiat la 26.03.2005 menţiona în mod expres alegerea ca preşedinte al A.P.A.D.A.R. al lui Pavel Ghe. Iuliu, în situaţia dată în care această asociaţie nu exista. Învinuitul nu era şi nu a fost ales preşedinte al asociaţiei pensionarilor la acea dată; pe cale de consecinţă solicitarea învinuitului era ilegală, netemeinică şi abuzivă. Autorul falsificării procesului verbal din 26 martie 2005 este numitul Svichiu Viorel, în timp ce învinuitul Pavel Ghe. Iuliu are calitatea de instigator.  Numitul Svichiu Viorel a fost numit ulterior „tehnician construcţii” , post înfiinţat special şi ilegal  cu o retribuţie lunară de 15 milioanele lei vechi la nivelul anului 2005. În prezent, numitul Svichiu Viorel deţine funcţiile de vicepreşedinte A.P.A.D.A.R. şi preşedinte filiala Aninoasa. Învinuitul Pavel Ghe. Iuliu a iniţiat, coordonat şi organizat în cursul anului 2005 şi 2006 acţiuni ale căror scop urmărit şi realizat este de a-şi aroga toate pârghiile conducerii A.P.A.D.A.R. înfiinţată în 17.06.2005. Scopul urmărit şi realizat de către învinuit este de a obţine pe cale frauduloasă prin diverse şi multiple tertipuri a unor mari sume de bani în interes personal. Pentru atingerea scopului, învinuitul a iniţiat şi coordonat o grupare infracţională organizată care funcţionează „mulată” pe sistemul de organizare a A.P.A.D.A.R.  Se constată în baza documentelor oficiale existente că la data de 31.12.2011 în depozitele  bancare ale asociaţiei nu există resursele financiare care să asigure (într-o eventuală situaţie de retragere maximă a deponenţilor din asociaţie) sumele necesare acoperirii cererilor de lichidare. Din dispoziţia expresă a învinuitului s-a procedat în mod netemeinic la unificarea fondului social cu fondul de deces cu scopul folosirii  finanţelor asociaţiei în investiţii păgubitoare şi inoportune. Învinuitul Pavel Ghe. Iuliu nu deţine în mod legal funcţia de preşedinte A.P.A.D.A.R., acesta nefiind ales în această funcţie la niciuna dintre  adunările generale desfăşurate în perioada 2005, 2011 inclusiv. Pe cale de consecinţă, învinuitul îşi arogă în mod netemeinic funcţiile de preşedinte al Comitetului asociaţiei pensionarilor şi preşedinte al Biroului Executiv. Din gruparea infracţională coordonată şi organizată  de către învinuit fac parte: Svichiu Viorel, Sabo Nicolae, Pasternek Rozalia, Cătineanu Vasile, Tentler Ioan  Adorian,  Risipitu Ionela Anişoara, Munteanu Claudia, Stănescu Eleodor Alexandru, Trufaşu Marin, Ciocea Marian, Şerban Ioan Murgu… Pagubele produse asociaţiei de către această grupare infracţională organizată sub conducerea învinuitului Pavel Ghe. Iuliu sunt estimate la 43 miliarde lei vechi (aproximativ 1 milion de euro), existând pericolul potenţial al declanşării falimentului în condiţiile perpetuării actualei situaţii financiare. Învinuitul a dispus în mod abuziv înfiinţarea şi funcţionarea unei secţii denumită „secţia 500″  prin care s-au acordat cu încălcarea procedurilor credite cu o dobândă anuală de 5  la sută. Secţia a funcţionat fără acordul adunării generale  în perioada 2006 -2011 din dispoziţia expresă a învinuitului. Prin înfiinţarea şi funcţionarea ilegală şi nete- meinicăa acestei secţii, învinuitul a produs cu vinovăţie un prejudiciu estimat la 17,5 miliarde lei vechi, urmând ca în cauză să se dispună efectuarea unei expertize financiare judiciară de către organul de urmărire penală. Pe perioada funcţionării secţiei, învinuitul a beneficiat personal şi în folos propriu de un număr de 14 credite în sumă de 2,75 miliarde lei vechi. Prin practicarea abuzivă la credite a unei dobânzi anuale de 5 la sută, acesta a provocat din culpă prejudicierea interesului general al membrilor cotizanţi, cât şi o prejudiciere materială a asociaţiei, reţinându-se în sarcina acestuia daune financiare estimate la 2,12 miliarde lei vechi. Cuantumul real al pagubelor urmează a fi stabilit de către expertul financiar desemnat de organul de urmărire penală.                               Învinuitul Pavel Ghe. Iuliu s-a folosit în mod abuziv de calitatea de preşedinte al asociaţiei pentru a determina pe unii dintre angajaţi să accepte contracte de credit la valori cuprinse între 200 şi 300 milioane lei vechi, el având în acest caz calitatea de beneficiar al creditelor.  Întrucât este cunoscut ca o persoană cu caracter tiranic şi răzbunător, angajaţii solicitaţi de către susnumitul şi-au dat acordul din teama de a nu-şi pierde locul de muncă. O parte din sumele obţinute în acest mod sunt suspicionate ca fiind destinate mituirii unor funcţionari publici, care în perioada 2007-2011  l-au protejat şi favorizat în cazul unor plângeri penale al căror pârât a fost. Există indicii care consemnează faptul că învinuitul a efectuat prin intermediul unor persoane cunoscute repetate transferuri clandestine a unor sume de bani (în dolari canadieni) către fiul său Alexandru şi Pavel Cristina Aida, nora acestuia, stabiliţi  cu domiciliu în Canada. Au fost identificate persoane care au scos în mod ilegal din ţară la cererea învinuitului sume de până la 10 mii dolari canadieni, cu ocazia efectuării de către acestea a unor vizite în Canada. Învinuitul Pavel Ghe. Iuliu a contribuit cu sume mari de bani la achiziţionarea unei locuinţe în strada Griviţa Roşie, în Petroşani, a unui autoturism, mobilier şi aparatură casnică pentru numita Risipitu Ionela Anişoara, concubina acestuia în etate de 22 de ani. Se estimează că în acest caz , învinuitul ar fi cheltuit în perioada 2007, 2008 suma de 1, 55 miliarde lei vechi, sumă ce nu o poate justifica prin compensarea cu veniturile obţinute în perioada sus menţionată.  În perioada 2006-2011, învinuitul însoţit de concubina sa au petrecut concediile de odihnă în diverse ţări unde au efectuat diverse achiziţii precum bijuterii din aur, îmbrăcăminte şi încălţăminte, cheltuielile fiind cu mult mai mari decât veniturile salariale şi din pensia susnumitului. Se suspicionează  că sursa banilor este frauduloasă şi ilegală. Se reţine faptul petrecut  în 01.07.2009 şi  în ziua următoare la casieria asociaţiei pensionarilor. În urma unui control financiar intern efectuat în 01.07.2009, casiera Risipitu Ionela Anişoara nu poate justifica cu documente contabile suma de 600 milioane lei vechi.  Din declaraţiile părţilor rezultă că învinuitul avea cunoştinţă de lipsa banilor din gestiunea casierei, dar nu prevăzuse iminenţa unui control financiar intern. Din acel moment acesta a dispus în mod expres că nimeni din compartimentul financiar contabilitate nu mai are dreptul fără acordul lui la niciun control al casierei sus menţionate. Cu toate că iniţial se constatase că din casierie lipsea suma de 600 milioane lei vechi, în zilele următoare s-a descoperit că Risipitu Ionela Anişoara a prezentat la controlul efectuat în 01.07.2009  un număr de 36 contracte credit cu menţionarea în fals de către aceasta ca fiind achitate. Valoarea acestora fiind 414 milioane lei vechi se concluzionează că la data de 01.07.2009 casiera avea o lipsă  reală în gestiune de 1, 14 miliarde lei vechi. Pentru acoperirea prejudiciului de 600 milioane lei vechi, juristul asociaţiei Cândea Ioan Marcel convinge trei dintre angajatele asociaţiei să accepte pe numele fiecăruia dintre ele să semneze înscrisuri precum că ar fi solicitat şi obţinut credite în valoare totală de 600 milioane lei vechi. Astfel numitele Creţu Elena Dorina, Stoian Cricovan  Oana şi Costinaş  Dorina Camelia acceptă din teama de a nu-şi pierde locul de muncă să semneze la data de 02.07.2009 contractele de împrumut. Numita Creţu Elena Dorina semnează contractul de credit nr. 1787 în sumă de 250 milioane lei vechi. Numita Stoian Cricovan Oana semnează contract de credit nr. 1788 în sumă de 250 milioane lei vechi. Numita Costinaş Dorina Camelia  semnează contractul de credit nr. 1789 în sumă de 100 milioane lei vechi. Se constată şi se reţine că acelaşi procedeu a fost folosit şi în cazul altor angajaţi. Numita Pasternek Rozalia, contabilă principală,  recunoaşte semnarea contractului  nr. 93 din 01.01.2008 în valoare de 250 milioane lei vechi, dar declară că beneficiarul sumei este învinuitul Pavel Ghe. Iuliu la rugăminţile căruia a acceptat să semneze  înscrisul sus menţionat. Pentru faptul că susnumita a fost de acord să semneze acest contract, aceasta este menţinută pe post cu toate că are vârsta de 73 de ani (01.03.1939). Se constată şi se reţine că şi în cazul numitului Svichiu Viorel există aceeaşi stare de fapt. În etate de 73 de ani (născut în 25.04.1939)  el este menţinut în funcţie. Numita Diţoiu Ana, medic angajat al asociaţiei,  are vîrsta de 79 de ani (născută 16 .04.1933). Pentru această persoană şi numita Anghel Floarea Florica (născută  19.12.1943), asistentă medicală, au fost create posturile în mod abuziv şi netemeinic din dispoziţia învinuitului, cu toate că în sistemul sanitar funcţionează instituţia  medicului de familie. Prin retribuirea netemeinică ale celor două, asociaţia a fost păgubită cu o sumă apreciată la 980 milioane lei vechi, urmând a se stabilii în mod concret cuantumul prejudiciului creat.
Învinuitul nu a avut aprobarea adunării generale privind crearea posturilor şi angajarea celor doua persoane. Se constată şi se reţine pe baza documentelor existente la dosar că în cazul soţilor Şerban Ion Murgu şi Şerban Maria Victoria, aceştia au acceptat să semneze contracte de credit cu dobândă de 5 la sută pe an în sumă totală  de 740 milioane lei vechi. Pe baza actelor existente la dosar se constată că cei doi susnumiţi  sunt titulariii creditelor de: 250 de milioane lei vechi/ contract nr. 1503/04.09.2008; 250 milioane lei/ contract nr. 620/10.03.2009; 25 mi­lioane lei vechi/contract nr. 1068/15.04.2009; 100 milioane lei vechi/contract nr. 2584/18.09.2009; 20 milioane lei vechi/contract nr. 2583/28.09.2009; 50 milioane lei vechi/contract nr. 2246/12.12.2009; 15 milioane lei vechi/contract nr. 3998/17.12.2009 şi 30 milioane lei vechi/contract nr. 359/09.02.2010. Numita Gurin Maria, angajată ca femeie de serviciu, a semnat la solicitarea învinuitului trei contracte de credit în sumă totată de 365 milioane lei vechi în perioada  16.10.2009 – 25.08.2010. Contractele poartă numerele 2295, 2761 şi 3208. Faptul că învinuitul a folosit în interes propriu banii membrilor cotizanţi  sub titlu de credite cu o dobândă de 5 la sută pe an subzistă comiterii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi a săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată (art. 248, ind. 1 Cod penal) din culpă. Învinuitul Pavel Ghe. Iuliu a produs cu vinovăţie grave tulburări bunului mers al asociaţiei, iar pe cale de consecinţă un prejudiciu estimat la 43 miliarde lei vechi. Învinuitul a acţionat în complicitate cu membrii Biroului Executiv şi cu membrii Comitetului asociaţiei. Se constată şi se reţine faptul că aceştia nu sunt mandataţi să emită hotărâri care prin punerea în executare prejudiciază interesele membrilor cotizanţi, finanţele asociaţiei şi pun în pericol însăşi continuitatea activităţii asociaţiei. În mod abuziv creditele eliberate prin secţia 500 nu au beneficiat de garanţii  şi nici de existenţa unui fond  social iniţial. Creditele au fost acordate unor persoane care nu aveau calitatea de membru A.P.A.D.A.R. şi fără ca acestea să facă dovada că pot achita ratele din veniturile proprii. Au fost acordate credite de câte 250 milioane lei vechi numitului Stănescu  Eleodor Alexandru (nepot) şi soţiei acestuia  Stănescu Anişoara 250 milioane lei vechi, familiei Ciocea Marian 400 milioane lei vechi, soţilor Matoschi Ioan  şi Simona Irina 500 milioane lei vechi, Pavel Cristina Aida (noră) 250 milioane lei vechi, Risipitu Ionela Anişoara (concubina învinuitului) 500 milioane lei vechi, surorii acesteia Risipitu Gianina 500 milioane lei vechi, Tentler Ioan Adorian 250 milioane lei vechi, şi alţii. Învinuitul Pavel Ghe. Iuliu este notificat în evidenţele contabile cu un credit cu dobânda de 5 la sută pe an în sumă de 375 milioane lei vechi. Fratele acestuia, numitul Pavel Romulus, a beneficiat de două credite cu dobândă de 5 la sută pe an în sumă de 50 şi 80 milioane lei vechi. Se constată şi se reţine că în calitate de preşedinte al asociaţiei, învinuitul a aprobat  la 11.10.2010 numitei Vass Brigitta Bianca, studentă la Facultatea de medicină veterinară Bucureşti, un supliment de credit în sumă de 10 milioane lei vechi, cu toate că aceasta fusese creditată la 10 martie 2010 cu suma de 250 milioane lei vechi. Învinuitul a avut cunoştinţă de faptul că o mare parte din sumele oferite drept credite cu dobândă de 5 la sută pe an nu se reîntorc, întrucât beneficiarii întârzie luni de zile la plata ratelor. Învinuitul nu a dispus nicio măsură în sensul recuperării creditelor, astfel că o sumă estimată la 12 miliarde lei vechi a fost imobilizată pentru o perioadă nedeterminantă de timp. Din adresa nr. 749/07.10.2010 aflată la dosar reiese că numitul Gaiţă Ion nu şi-a achitat ratele la creditul de 100 milioane lei vechi în lunile 3, 6, 7, 8 şi 9/2010; Căldare Magda cu un credit de 80 milioane lei vechi nu achită ratele în lunile 4, 5,6,7 şi 8 /2010; numitul Negru Tudor titularul unui credit de 150 milioane lei vechi  nu achită nicio rată în perioada lunilor 3-9/2010; Szekely Erica la un creditul de 100 milioane lei vechi nu-şi achită ratele în perioada lunilor 4-9/2010. Cu toate că prin Hotărârea comitetului asociaţiei nr. 60/ 27.08.2010 – punctul 8 aflată la dosar, se dispune sistarea împrumuturilor CAR la secţia 500, din dispoziţia expresă a învinuitului, prevederea nu a fost respectată. Învinuitul a aprobat acordarea de credite cu dobândă de 5 la sută pe an la valori cuprinse între 200 şi 250 milioane lei vechi pe tot parcursul anului 2011. Din dispoziţia expresă a învinuitului Pavel Ghe. Iuliu a fost angajat consilier juridic numitul Cândea Ioan Marcel în funcţia de jurist cu program zilnic de lucru de 6 ore. Angajarea acestuia s-a efectuat prin falsificarea HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE din aprilie 2008 din dispoziţia expresă a învinuitului. Cândea Ioan Marcel a fost ofiţer al M.A.I, în prezent fiind pensionat medical. Există indicii care concură la ipoteza că juristul Cândea Ioan Marcel este complicele învinuitului la derularea unor afaceri cu diverşi administratori de societăţi comerciale. Veniturile salariale ale juristului Cândea Ioan Marcel obţinute de la asociaţia pensionarilor s-au situat în unele luni la 70 milioane lei vechi. Dovada indubitabilă a faptului că învinuitul Pavel Ghe. Iuliu a beneficiat de un număr de credite pe numele angajaţilor este şi faptul că acesta a aprobat în mod netemeinic transferurile unor credite de la un titular la altul.  La data de 07.10.2010 contabilei principale Pasternek Rozalia i se aprobă o cerere prin care aceasta solicita „transferul împrumutului luat de mine pe carnetul doamnei Risipitu Ionela Anişoara nr. 2 , deoarece sunt bolnavă…” În data de 03.11.2010, învinuitul aprobă cererea numitei Gurin Maria, carnet membru nr.19, privind „transferul împrumutului meu de pe secţia 500, în valoare de 12,500 lei  pe carnetul nr. 112, Bădic Ramona”. Pentru a părea cât mai plauzibil acest transfer de credit, învinuitul a solicitat numitei Bădic Ramona acordul scris.  Carnetele de membru C.A.R . secţia 500 au fost numerotate în ordinea în care titularii acestora au beneficiat de credite cu dobândă de 5 la sută pe an. Astfel: învinuitul Pavel Ghe. Iuliu deţine carnet de membru cu nr. 1; Risipitu Ionela Anişoara nr. 2; Sabo Nicolae nr. 3; Matoschi  Simona nr. 4; Pasternek Rozalia nr. 5; Costinaş Dorina Camelia nr. 6; Şerban Ion Murgu nr.7; Constantin Adriana nr. 8; Stănescu Eleodor Alexandru nr. 9; Popescu Miriam Fucks nr. 10;  Şerban Maria nr. 11; Cândea Ioan Marcel nr.13;  Stănescu Lăcrămioara nr.15; Tentler Ioan Adorian nr. 21; Pavel Cristina Aida nr. 82; Risipitu Gianina nr. 50… Există dovezi temeinice precum că beneficiarul primelor 11 credite este învinuitul Pavel Ghe. Iuliu. Învinuitul a aprobat în mod abuziv creditarea unor persoane cu sume cuprinse între 300 şi 450 milioane lei vechi  fără ca acestea să facă dovada că sunt apte financiar să returneze în rate lunare conform contractului creditului  accesat. Numitul Călin Nicolae cu un venit lunar de 700 lei solicită şi obţine un credit de 300 milioane lei vechi (carnet membru nr. 25). Creţu Elena Dorina-carnet nr. 17, credit 300 milioane lei vechi; Fer Mirela Elena-carnet nr. 12, credit 300 milioane lei vechi, venit lunar 9000 lei; Risipitu Gianina-credit 500 milioane lei vechi, venit lunar 1800 lei; Risipitu Ionela Anişoara-credit 500 milioane lei vechi, venit lunar 2400 lei; Stoian Cricovan Oana-credit 400 milioane lei vechi, venit lunar 900 lei, carnet nr. 16. Prin acţiunile şi inacţiunile sale învinuitul Pavel Ghe.  Iuliu  a contribuit  în mod determinant la  diminuarea valorică a beneficiului anual, cât şi la deprecierea puterii de cumpărare a sumelor depuse de către membrii cotizanţi la fondul C.A.R (social şi la fondul de deces). În perioada 2005-2011 inclusiv, învinuitul a dispus  în complicitate cu membrii Biroului Executiv şi membrii Comitetului asociaţiei desfăşurarea unor lucrări de investiţii inoportune şi păgubitoare. Inoportunitatea investiţiilor, cât şi gestionarea frauduloasă a finanţelor asociaţiei de către învinuit au fost elemente determinante în lichidarea depozitelor bancare.     (va urma)

Constantin  RUSU

1 Comment

  1. Stanescu

    Stanescu Anisoara?????
    poate Risipitu Anisoara!!!
    acest anunt este o calomnie la adresa mea!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *