Abuzuri

Plângere penală împotriva nemernicilor care au cenzurat revista „Justițiarul” (I)

                         Domnule Procuror General, Subsemnatul MARINESCU MARIUS ALBIN, cu […]

 

                       Domnule Procuror General,

Subsemnatul MARINESCU MARIUS ALBIN, cu domiciliul …, prin madatar Daniel Mircea Victor Chitic, cu domiciliul ales la sediul Cabinetului Individual de Avocatură Daniel MV Chitic, cu sediul în București, bd. Hristo Botev nr. 7 et. 4 ap. 4, sector 3 București, formulez în temeiul art 289 C.p.p. și următoarele prezenta

                                  PLÂNGERE PENALĂ împotriva

D-lui Klaus Werner Iohannis, în prezent ocupând funcția de Președinte al României,

 • D-lui Marcel Vela, la această dată ocupând funcția de Ministru al Afacerilor Interne, cu sediul în Piața Revoluției nr.1 A, sector 1, București
 • D-lui Sorin Mihai Grindeanu, la această dată ocupând funcția de președinte ANCOM cu sediul în str. Delea Noua nr.2, Sector 3, București, 030925,
 • D-lui Eduard Andi Manciu, Șef al Grupului de Comunicare Strategică și consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului în domeniul comunicării, Sorina Coșbuc, Drăgoi Iulian, Cuțurescu Adrian, toți prezumtivi membrii în Grupul de Comunicare Strategică și a
 • Altor persoane neindentificate membre în Grupul de Comunicare Strategică și a altor angajați ai ANCOM și ai Ministerului Afacerilor Interne cu atribuțiuni în suprimarea temporară a publicației JUSTIȚIARUL

prin care vă solicit tragerea la răspundere penală a perosoanelor mai sus numite pentru săvârșirea infracțiunii de Abuz în serviciu prevăzută și pedepsită de art. 297 C.pen., Constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută și pedepsită de art. 367 C.pen., toate cu aplicarea circumstanței agravante prevăzută de art. 77 lit. g C.pen.

urmând ca, în situaţia în care, din cele expuse mai jos, se vor descoperi fapte care se circumscriu şi altor încadrări juridice penale, să stabiliţi vinovăţia față de acestea, conform prevederilor legale.

Precizez că aceste infracţiuni au fost săvârşite în concurs, urmând ca după ce veţi efectua toate cercetările necesare lămuririi situaţiei de fapt, să aplicaţi şi regulile referitoare la infracțiunea continuată și concursul de infracţiuni, conform art. 35 – 38 C.pen..

Menţionez că dacă în urma cercetărilor pe care le veţi efectua în prezenta cauză, vor rezulta elemente suficiente care se circumscriu şi săvârşirii altor infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, vă rog să daţi eficienţă juridică principiului oficialităţii, prevăzut de art. 7 C.pen., conform căruia procurorul este obligat să pună în mişcare şi să exercite acţiunea penală din oficiu atunci când există probe din care rezultă săvârşirea unei infracţiuni.

Mă constitui parte civilă cu suma de 100.000 lei, cu titlu de prejudiciu moral suferit, ca urmare a infracţiunilor săvârşite de mai sus-numitul.

Click pe document pentru mărire!

                                   MOTIVELE PLÂNGERII

În fapt, subsemnatul am înfiinţat în septembrie 2000 publicaţia JUSTIŢIARUL, revistă de atitudine împotriva corupţiei şi abuzurilor, cu moto-ul „Adevărul mai presus de teamă!”, devenită din anul 2006 și publicație online, aceasta a avut scopul de a fi un vehicul de comunicare a unei diversităţi de opinii despre realitatea istorică şi prezentă, astfel încât prin dezbatere şi schimb de informaţii să ajungem la o mai bună înţelegere a trecutului şi a prezentului nostru.

Am considerat că o societate este în mod real democratică doar dacă presa este liberă, este independentă, fără ingerinţe şi presiuni de orice natură, inclusiv politice.

Ca orice jurnalist, am crezut că prevederile constituţionale vor fi respectate şi fac trimitere la dispoziţiile art. 30 alin. 1-4 din Constituţia României care statuează:

 • Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabil.
 • Cenzura de orice fel este interzisă.
 • Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
 • Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.”

De 20 de ani, fără întrerupere, mi-am exercitat cu bună credință profesia de jurnalist, exercitându-mi dreptul la libera exprimare în interesul și folosul public, punându-mi toată priceperea în slujba aflării adevărului și luptei împotriva nedreptăților și abuzurilor din societatea românească. Fără întrerupere până la data de 23.04.2020…

La data de 23.04.2020, la solicitarea Grupului de Comunicare Strategică făcută prin Adresa nr. 12758/23.04.2020, a fost adoptată de către ANCOM Decizia nr. 506/2020, Decizie prin care, pe cale administrativă și fără niciun control judecătoresc, fără niciun fel de notificare prealabilă a fost întreruptă publicarea în mediul online a publicației JUSTIȚIARUL și, de facto, a fost suprimată o publicaţie contrar dispoziţiilor constituţionale precitate.

Precizez că am luat act de această decizie cu totul întâmplător, în momentul când m-am aşezat la masa de lucru şi am constatat că nu pot utiliza sau accesa site-ul, fapt ce m-a determinat să iau legătura cu web hostingul Societatea NETDESIGN SRL, care mi-a comunicat faptul că nu mai beneficiez de publicaţie ca urmare a măsurilor luate de ANCOM prin Decizia nr. 506/23.04.2020.

Măsura luată de suprimare a site-ului https://www.justitiarul.ro, a constituit în mod evident un abuz atâta vreme cât a fost luată cu nerespectarea vădită a însăși temeiurilor legale invocate de către făptuitori la luarea măsurii de suspendare, situaţie care este confirmată inclusiv de actele normative invocate drept temei de drept prin Decizia nr. 506/23.04. 2020:

Astfel, Decretul 240/14.04.2020 art. 91 prevede ca:

(1) Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii privați contribuie la campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național.

(2) În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația în acest context.

(3) Furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.

            Conform acestor reglementări “informarea utilizatorilor” era obligatorie, informare care în practica instituită ad-hoc în perioada stării de urgență a avut ca efect notificarea prealabilă a creatorilor de conținut mediadin online cărora li se cerea să elimine articolele considerate de acești ca fiind “știri false”.

Or, așa cum rezultă și din adresa primită către furnizorul meu de hosting, subsemnatul nu am beneficiat de această “informare” şi notificare, astfel că a fost nesocotit principiul egalităţii armelor consacrat de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dacă avem în vedere chiar conţinutul deciziei 506/23.04.2020.

În considerentele deciziei se motivează (fila 2 paragraful 2):

Având în vedere că, astfel după cum rezultă din analiza înaintată Ministerului Afacerilor Interne de către Grupul de Comunicare Strategică, în data de 25 martie 2020, acesta a transmis pe cele două adrese de email ale redacţiei” solicitarea de a elimina o serie de articole disponibile pe site-ul http://romania–veche.ro, deoarece informaţiile prezentate prin intermediul acestora se înscriu în categoria „fake new””… fiind apoi pe larg descrise articolele la care au făcut referire.

În ceea ce priveşte site-ul https://www.justitiarul.ro nu s-a primit la redacţie nicio notificare, nicio înştiinţare din partea Ministerului Afacerilor Interne aşa cum s-a procedat cu cealaltă publicaţie suspendată prin aceeași decizie, neavând ştiinţă că se dorea eliminarea unor articole publicate pe acest site, lucru pe care cu siguranţă îl efectuam dacă beneficiam de aceeaşi procedură ca şi publicaţia românia veche.ro, desigur că nebeneficiind de egalitate de tratament nu am avut posibilitatea să dau curs acestor solicitări, fapt ce a condus la blocarea publicaţiei administrată de subsemnatul.

            Fac menţiunea că articolul: „Isteria Covid pretext pentru legi abuzive” a fost publicat anterior primului decret de declarare a stării de urgenţă, în consecinţă acestui articol nu-i sunt aplicabile prevederile art. 91 din Decretului nr. 240/2020, raportat la prevederile art.15 alin 2 din Constituţia României care consacră neretroactivitatea legii.

În ceea ce priveşte articolul „SUA: Centrele de urgenţă COVID-19 anunţate ca fiind ultra-saturate sunt goale”, în acest material este preluat un reportaj video cu deplasarea unor investigatori din SUA în spații descrise ca centre de urgență pentru bolnavii de Covid-19 și care de fapt ar fi fost goale. Aceste imagini erau însoțite de comentariul domnului Mihnea Codrescu, din Franța.

Arăt că în Decizia mai sus menționată nu s-a menționat care ar fi informațiile false publicare și nici care este situația reală din punctul de vedere al autorităților, situație care ar fi fost deformată, denaturată prin informația publicată de subsemnatul.

            În consecinţă, art. 91 (3) din Decretul 240/2020, impunea numai informarea utilizatorilor şi de asemenea nu prevedea suprimarea publicaţiei în integralitate ci numai a articolelor pretinse a fi neconforme cu realitatea.

Subliniez că, în situaţia în care publicaţia https://www.justitiarul.ro ar fi fost notificată ca şi publicaţia românia–veche.ro, am fi dat curs acesteia şi am fi radiat cele două articole, chiar dacă am fi considerat această măsură ca fiind exagerată și de natură a îngrădi libertatea mea de exprimare.

            În data de 25.04.2020 am formulat o Cerere către ANCOM prin care, arătând toate cele de mai sus,  în temeiul prev. art. 7 alin. (1) si (3) din Legea contenciosului administrativ, nr. 554/2004, rep., cu mod. si complet. ulteriorare, in termen legal, am solicitat revocarea in parte a Deciziei nr. 506/23.04.2020, prin care a fost blocat în întregime site-ul https://www.justitiarul.ro, şi am solicitat redeschiderea acestuia.

            Cu privire la articolele despre care Grupul de Comunicare Strategică a considerat că prezintă informații „de natură să dezinformeze și să producă comportamente sociale nejustificate și chiar să zădărnicească eforturile autorităților de combatere a noului tip de coronavirus”, am sesizat următoarele:

 1. Articolul „Isteria Covid, pretext pentru legi abuzive” a fost publicat anterior primului decret de declarare a stării de urgenţă, în consecinţă acestui articol nefiindu-i aplicabile prevederile art. 91 din Decretului nr. 240/2020, raportat la prevederile art.15 alin 2 din Constituţia României care consacră neretroactivitatea legii.
 2. 2. Articolul „SUA: Centrele de urgenţă COVID-19 anunţate ca fiind ultra-saturate sunt goale”, preia un reportaj video cu deplasarea unor investigatori din S.U.A. în spații descrise ca centre de urgență pentru bolnavii de Covid-19 și care de fapt ar fi fost goale. Aceste imagini erau însoțite de comentariul domnului Mihnea Codrescu, din Franța.

Având în vedere toate aceste observații, pe data de 25.04.2020, am formulat o cerere către A.N.C.O.M., prin care, arătând considerentele de mai sus, am solicitat revocarea în parte a Deciziei nr. 506/23.04.2020, prin care a fost blocat în întregime site-ul  www.justitiarul.ro, precum și redeschiderea acestuia.

            În data de 28.04.2020 am primit din partea ANCOM un răspuns (înregistrat cu nr. SC-DJ-13139) la solicitarea mea prin care mi se aducea la cunoștință că “în considerarea aspectelor menționate, pentru a da curs solicitării dvs., Autoritatea a solicitat MAI analizarea acesteia conform competențelor și comunicarea poziției acestei instituții cu privire la aspectele semnalate. Totodată ANCOM a transmis MAI și adresa dvs. Înregistratp la ANCOM”

Pe data de 30.04.2020, ca urmare a solicitării mele, www.justitiarul.ro a fost redeschis, cu mențiunea ca articolele vizate de decizie să fie șterse, cerință la care m-am conformat fără obiecțiuni.

Cu toate acestea, în aceeași zi, pe 30.04.2020, a avut loc o comunicare-fulger între Grupul de Comunicare Strategică, M.A.I, A.N.C.O.M. și furnizorul de servicii de găzduire NETDESIGN S.R.L., constând în faptul că, în numai câteva ore(1) Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a desfășurat o nouă analiză asupra conținutului abia-deschisului site www.justitiarul.ro, (2) a formulat o propunere de cenzurare a publicației, pe care (3) a transmis-o Ministerului Afacerilor Interne, care (4), analizând-o și verificând condițiile de legalitate, a emis dispoziția prin care a solicitat A.N.C.O.M. „blocarea accesului utilizatorilor la conținutul disponibil prin intermediul site-ului https://www.justitiarul.ro și (5) a comunicat-o acesteia din urmă prin adresa nr. 13231/30.04.2020. La rândul ei, (6) A.N.C.O.M. a emis Decizia nr. 517/30.04.2020, pe care (7) a transmis-o furnizorului de servicii de găzduire NETDESIGN S.R.L., (8) acesta din urmă conformându-se imediat[1]

Subliniez că toate aceste demersuri, care presupun încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, respectiv a dreptului la libera exprimare – garantat de Declarația Universală a Drepturilor Omului[2], de Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (C.E.D.O.) [3] și de Constituția României[4], s-au desfășurat „cu succes” în numai câteva ore . [5]

Or, dacă am avea în vedere chiar numai intervalul de timp în care a fost luată această decizie, am putea constata improbabilitatea, dacă nu chiar imposibilitatea ca ansamblul autorităților cu atribuții în acest domeniu să poată verifica cu seriozitate condițiile expres și limitativ prevăzute de Constituția României în cazurile de restrângere a drepturilor și libertăților: „Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică.

Măsura trebuia să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

Este evident, însă, că niciuna dintre aceste condiții nu a fost îndeplinită nici cu ocazia primei cenzurări, cea din 23.04.2020, a publicației și nici cu ocazia celei de pe data de 30.04.2020:

–    „Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică” – Cenzura, respectiv suprimarea unei publicații sunt interzise prin Constituție, prin urmare nu pot fi confundate cu „restrângerea unor drepturi”.
–    Urmând linia absurdului – care caracterizeaza măsura aplicată publicației „JUSTIȚIARUL”, ne-am pune problema proporționalității sancțiunii „cu situaţia care a determinat-o” – existența a două, respectiv trei articole vizate de Grupul de comunicare Strategică, în raport cu suprimarea întregii publicații.
–    Nici condiția nediscriminării nu a fost îndeplinită, întrucât „JUSTIȚIARUL” nu a beneficiat de niciunul dintre drepturile conferite publicației www.romania-veche.ro  (informare, solicitarea de a elimina voluntar articolele indicate, termen rezonabil de două zile pentru conformare) cu ocazia niciuneia dintre cele două cenzurări.
–    Cât despre „fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii”, este evident că prin blocarea accesului tuturor utilizatorilor la întregul conținut al site-ului www.justițiarul.ro, dreptul la liberă exprimare prin intermediul publicației „JUSTIȚIARUL” a fost anihilat integral.

Acestea au fost considerentele pentru care am formulat o nouă cerere adresată A.N.C.O.M., de data aceasta sub forma unei plângeri prealabile, prin care solicitam ridicarea măsurii dispuse prin decizia 517.30.04.2020, furnizând, totodată, explicații cu privire la toate argumentele invocate în motivarea deciziei:

„Articolele publicate au fost: Manifest despre ieşirea din robie, viaţa sau COVID -19’.

Acest articol a fost publicat pe site, fiind scris de MIHNEA CODRESCU, cu referire la Mihai Şerban, care în 2017 făcea o analiză riguroasă a efectelor fenomenului globalizării citez:

“Din punct de vedere naţional, identitar, politic, democratic, economic şi social, toate semnele ne arată că dinamica la care asistăm ne îndreaptă destul de repede spre soluţia finală de tiranie impusă prin modelul globalizat. Un model în care omul liber, familia, naţiunea suverană şi biserica vor deveni simple amintiri pentru a face loc noii stări de fapt…’’

Articolul nu face nici o referire la pandemie, la vreo interpretare privind situaţia creată de COVID-19, iar folosirea unor metafore în titlul articolului, nu constituie vreun motiv justificat pentru suprimarea site-ului JUSTIŢIARUL.

Metafora (din greacămetapherin) este o figură de stil prin care se trece de la sensul obișnuit al unui cuvânt la alt sens, prin intermediul unei comparații subînțelese. Procesul de realizare a metaforei constă în “punerea semnului identității între două aspecte diferite pe baza unei analogii”.

Figură de stil/trop prin care se trece de la semnificația obișnuită a unui cuvânt (expresie), la o altă semnificație, pe care cuvântul (expresia) nu o poate avea, decât în virtutea unei analogii, fără unificarea totală de sens. Transferul conduce la imagini artistice, inedite și implică, adesea, termeni distincți ca înțeles ori chiar aflați în opoziție: concret – abstract.

Celălalt articol publicat aparţinea domnului profesor doctor Vasile ASTĂRĂSTOAE, medic legist român, fost președinte al Colegiului Medicilor din România și fost rector al Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, membru al mai multor organizații științifice naționale și internaționale.

Opiniile unui specialist asupra cărora prin decizia dată nu se face nicio motivare de către ANCOM că s-ar înscrie în sfera fake news şi în mod cert exprimă adevărul, fiind o personalitate în lumea medicală, care profesional şi practic cunoaşte poate cel mai bine fenomenul, fiind pe deplin îndreptăţit având în vedere dreptul la exprimare să-şi spună opiniile cu privire la necesitatea de a se cunoaşte modalitatea în care se manifestă virusul în corpul uman, ce organe sunt afectate, aspecte care pot fi analizate desigur numai prin efectuarea unor necropsii.

În ceea ce priveşte cel de-al treilea articol, subsemnatul nu am republicat articolul “Isteria COVID –19: Pretext pentru legi abuzive şi limitarea drepturilor omului”, firma de hosting care găzduieşte pe serverul său site-ul, a şters cele două articole încriminate, fiind preluat de un site din Republica Moldova care nu a fost repostat aşa cum greşit s-a reţinut prin decizia de sancţionare.”

            Niciunul dintre toate aceste argumente nu a fost luat în considerare, suprimarea site-ului www.justitiarul.ro încetând NU ca urmare a reparării situației de către autorități, ci, de drept, prin încetarea stării de urgență la 15.05.2020.

            Analizând „motivarea” deciziilor de suspendare a publicației JUSTIȚIARUL, am constatat următoarele că temeiurile invocate în restrângerea drepturilor subsemnatului sunt urmtoarele:

–    Actul care consfințește posibilitatea domnului Sorin Grindeanu de a emite decizii, în calitate de Președinte A.N.C.O.M. („Hotârârea Parlamentului României nr. 93/2017 privind numirea președintelui A.N.C.O.M.”)
–    Articolul 11 alin. (1) din OUG nr. 22/2009 privind înfiinţarea A.N.C.O.M., conform căruia „Conducerea ANCOM este asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi, numiţi de către preşedintele României, la propunerea Guvernului, respectiv articolul 12 alin. (1)  al aceluiași act normativ, conform căruia „Preşedintele reprezintă ANCOM în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate” și alin. (3) – „În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii”.
–    Articolul 9 din OUG 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, potrivit căruia „(1) Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite în prezenta ordonanță de urgență, în actele normative conexe, precum și în ordonanțele militare sau în ordine, specifice stării instituite. (2) Conducătorii autorităților publice și administratorii operatorilor economici care asigură servicii de utilitate publică în domeniile energetic, sănătate, agricultură și alimentație, alimentare cu apă, comunicații și transporturi au obligația de a asigura continuitatea furnizării serviciilor esențiale pentru populație și pentru forțele destinate apărării.” și art. 28-30 din aceeași ordonanță, ale căror dispoziții au fost declarate neconstituționale, conform Deciziei nr. 152 din 6 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 387 din 13 mai 2020.
–    Art. 91 alin. (3) din Anexa 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, care prevede că (3) Furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă PRIN CONȚINUTUL RESPECTIV se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.

Astfel, singurul temei de drept invocat de A.N.C.O.M. care a stat la baza luării efective a deciziei de blocare a site-ului www.justițiarul.ro a fost aceasta din urmă dispoziție infralegală, care a fost, însă, încălcat în mod brutal, primitiv, prin însăși măsura dispusă. Aceasta nu a constat în întreruperea transmiterii sau a stocării prin eliminarea la sursă a conținutului prin care se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, așa cum prevede legea, ci în suprimarea întregii publicații on-line „JUSTIȚIARUL”, cuprinzând toate articolele publicate de-a lungul timpului, fără nicio legătură cu fenomenul Covid-19.

Formulările generale și vagi ale art. 91 din Decretului 240/2020 invocate de faptuitori NU puteau și NU trebuiau să producă efecte fără determinarea sferii noționale a termenilor folosiți atâta vreme cât aceste înfrâng dispoziții Constituționale exprese fără a preciza întinderea limitării drepturilor fundamentale cetățenești.

            Arătăm în îcest sens că formulări precum Furnizorii de servicii de găzduire şi furnizorii de conţinut sunt obligaţi ca, la decizia motivată a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o reţea de comunicaţii electronice ori stocarea conţinutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conţinutul respectiv se promovează ştiri false cu privire la evoluţia COVID-19 şi la măsurile de protecţie şi prevenire.NU pot fi impuse atâta vreme cât NU este definit termenul de “conținut” sau de “promovare a unor știri false”. Arătăm pe această cale că în “conținutul” unui articol de presă pot și trebuie să fie promovate informații cu privire la un fenomen social cu implicații majore chiar dacă aceastea nu provin de la “surse oficiale”.

            Arătăm pe această cale că noțiunea de “știre/știri falsă/false” nu este definită în nicio altă dispoziție legală care să indice autorului de conținut de informație comportamentul de urmat și limitele dreptului său la propria opinie și la liberă exprimare, care este “adevărul” față de care trebuie să se raporteze și în raport cu care nu pot fi admise abateri. Cu atât mai puțin sunt stabilite limitele “abaterilor” de la “adevărul oficial”, și gradul în care se poate interpreta acest “adevăr”, cu ce cuvinte sau termeni, sau în ce “ton” poate fi făcute aceste “interpretări”.

            Cu alte cuvinte, Decretul 240/2020 aplicat tele quele, fără o raportare la legislația in vigoare, instituia arbitrariul ca lege cu puteri supraconstituționale, arbitrariu în “temeiul” căruia organe (neprecizate – așa cum vom arăta) ale statului pot limita drastic și fără nicio explicație drepturi fundamentale ale cetățeanului român.

            Subliniem că pentru a aprecia caracterul fals al unor știri ar trebui să fie stabilit fără echivoc caracterul “adevărat” al unor informații, al unor date în raport cu care alte informații și date sunt considerate eronate, false.

            Or, adevărul este definit ca fiind “Concordanța între cunoștințele noastre și realitatea obiectivă; oglindire fidelă a realității obiective în gândire; ceea ce corespunde realității, ceea ce există sau s-a întâmplat în realitate. ◊ Adevăr obiectiv = conținutul obiectiv al reprezentărilor omului, care corespunde realității, lumii obiective, independent de subiectul cunoscător. Adevăr relativ = reflectare justă, însă aproximativă, limitată a realității.“

            Față de definiția general acceptată a “adevărului” arătăm ca acesta nu poate fi instituit și delimitat prin acte administrative și nici măcar prin lege, atâta vreme cât acele acte administrative sau legi ar reflecta DOAR opinia unei părți a spectrului politic aflat temprar în exercitarea puterii de stat, opinie care nu poate constitui în sine un criteriu obiectiv pentru stabilirea Adevărului. Mai mult, cu excepția Adevărului revelat prin prin pogorământ – considerat ca fiind imuabil de către o parte consistentă a populației umane indiferent de epocă, nici măcar adevărul științific nu este lipsit de limitele și subiectivismele inerente stadiului dezvoltării ramurii științifice la un moment dat, astfel că nici adevărul științific nu poate fi scutit de critici și obiecțiuni care pot fi manifetate prin exercitarea directă a dreptului la liberatatea de conștiință și exprimate doar prin exercitarea dreptului la liberă erxprimare. În caz contrar acele “adevăruri științifice” ar fi transformate în dogme ce ar deveni infailibile prin puterea actelor administrative și a legilor edictate de autoritățile politice, fapt care ar face imposibilă îndreptarea eventualelor erori ce pot apărea inclusiv în mediul științific și academic.

            Pentru toate aceste motive NU poate fi acceptată instituționalizarea prin Decret prezidențial a unor “adevăruri” în raport cu care alte opinii și informații să fie catalogate ca fiind false cu efectul implicit a limitării dreptului la libertatea de conștiință și la libertatea de exprimare.

            Este însăși motivul pentru care pentru niciun motiv și în nicio circumstanță, oricât de “excepțională ar fi aceasta” nu poate fi adusă nicio limitare drepturilor fundamentale la libertatea de conștiință și de exprimare, drepturi fundamentale și inalienabile ale ființei umane.

            Aberația constituțională este exacerbată de alinetaul 3 al articolului 91 din Decretul președintelui 240/2020 care stipulează că Furnizorii de servicii de găzduire şi furnizorii de conţinut sunt obligaţi ca, la decizia motivată a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o reţea de comunicaţii electronice ori stocarea conţinutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conţinutul respectiv se promovează ştiri false cu privire la evoluţia COVID-19 şi la măsurile de protecţie şi prevenire.

                                                         va urma

[1]Decizia 517/30.04.2020: Având în vedere că, prin adresa nr. 13231/30.04.2020, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) cu nr. SC- 13512/30.04.2020, Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în considerarea analizei și propunerii realizate, în data de 30 aprilie 2020, de către Grupul de Comunicare Strategică (GCS), constituit în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, a solicitat ANCOM emiterea unei decizii privind blocarea accesului utilizatorilor la conținutul disponibil prin intermediul site-ului https://www.justitiarul.ro”

[2] ART. 19. „Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspindi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat.”

[3] Art. 10.
„1. Orice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica informatii ori idei fara amestecul autoritatilor publice si fara a tine seama de frontiere. Prezentul articol nu impiedica statele sa supuna societatile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. 2. Exercitarea acestor libertati ce comporta indatoriri si responsabilitati poate fi supusa unor formalitati, conditii, restringeri sau sanctiuni prevazute de lege, care constituie masuri necesare, intr-o societate democratica, pentru securitatea nationala, integritatea teritoriala sau siguranta publica, apararea ordinii si pevenirea infractiunilor, protectia sanatatii sau a moralei, protectia reputatiei sau a drepturilor altora pentru a impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti”.

[4] Art. 30 Libertatea de exprimare (1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.(2) Cenzura de orice fel este interzisă.(3) Libertatea presei implica și libertatea de a înființa publicații.(4) Nici o publicație nu poate fi suprimată.(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masa obligația de a face publică sursa finanțării.(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine.(7) Sunt interzise de lege defăimarea tarii și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ura naționala, rasială, de clasa sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publică, precum și manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.(8) Răspunderea civilă pentru informația sau pentru creația adusă la cunoștința publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condițiile legii. Delictele de presa se stabilesc prin lege.”

12 Comments

 1. SUNT DE ACORD CU TOT CEEA CE ESTE MENTIONAT MAI SUS

 2. Din nefericire noi oamenii zdraveni la cap astia putini care am auzit de justitiarul nu avem cum ajuta. Eu personal sunt o femeie saraca si abia am eu pentru mine abia ma intretin.

 3. Augusta

  In sfarsit! de cand astept clipa asta! In dimineata in care am vrut sa citesc stirile si am vazut ca nu mai apare revista de investigatie Justitiarul, am stiut ca am intrat in dictatura si tirania minciunii!
  Doamne ajuta! Maica Domnului sa va acopere de tot raul sub preasfantul Ei Acoperamant!

 4. satan existã

  Dacă veți da de un complet de judecată corect,imparțial(mai există așa ceva???),fãrã teamă de presiuni,de eventualele repercusiuni,nici nu se pune problema cã nu veți cåștiga.
  Dar,amintindu mi că Muianis a fost dovedit infractor și nu numai că nu este în pårnaie,sunt reticent cã veți avea câștig de cauză.

 5. satan existã

  *…nu numai că nu este la pårnaie,dar este bine mersi cãpetenia infractorilor liberi și liniștiți.

 6. Succes! Dar ma indoiesc ca in Romania este posibil!

 7. PereatMundus

  Foarte bine sa fie trasi la raspundere fiecare, cu nume si prenume. Doamne ajuta!

 8. sic semper tyrannis

  Sper din suflet sa castigati ! Aceasta ar fi O SPERANTA PENTRU TOTI ROMANII CARE VAD ADEVARUL ACESTEI PERIOADE DE ISTERIE WUHAN. Justitia din Romania este oarba doar de un ochi cand este santajata…sper ca cei care judeca cazul sa fie OBIECTIVI, CORECTI SI IN LUMINA LEGII ! MULT SUCCES VA DORESC !

 9. ryzen

  Cărui parchet este adresata?

  • Din moment ce scrie „Domnule procuror general” este clar că adresantul e Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

   • ryzen

    nu am facut personal decat vreo 2 plangeri penale, mai am multe de invatat.

 10. gigimutu

  domnule Marinescu,

  va doresc succes, in caz ca va fi respins procesul, sa mergeti la curtea europeana a drepturilor omului, sa vedem daca ei sunt corecti!!! sper sa va vad la bulau pe toti, incepind cu joianis, si toata pleiada de stele cazatoare care ati decis inchiderea site-urilor incorect politice din timpul falsei pandemii de guvid si a starii de urgenta de trista amintire din perioada 23 martie 2020 – 15 mai 2020
  sa va fie inchisoarea grea!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.