Arhivate

PRIVATIZAREA FRAUDULOASA A SC ZAMUR SA TG. MURES (V)

În cazul Trif Augustin Gorea nu solicită prin instanţă: certificatul de atestare al Primăriei  M07 nr. 0365/16.06.06 prin care aceasta a devenit proprietara imobilului şi a terenului aferent, încheierea CF şi documentaţia tehnică vizată de Primărie cu nr. 1482/10663/ 16.06.06, documente  în baza cărora s-a efectuat transferul proprietăţii asupra imobilului aflat în litigiu şi a terenului aferent. În schimb i-a solicitat şi acestuia să achite taxa de timbru judiciar în cuantum de 130 lei noi, stabilită, evident, tot “ochiometric”.

Chestia care, în loc să mă surprindă, mă înfurie ştiţi care este? Că d-na Stoica, chiriaşa din vecini, a fost silită să plătească o taxă aberantă de 5 milioane lei noi, deşi conform prevederilor în vigoare persoanele cu venituri mici sunt scutite de la plata acestor taxe sau în cel mai rău caz fac plata eşalonat.

 În ceea ce-i priveşte pe Rusu Ana şi Doşa Ioan, surprizele nu    s-au lăsat prea mult aşteptate: la data de 29 noiembrie 2006, în baza cererii avocatului de unire a excepţiei cu fondul cauzei, instanţa, uitând complet de proba interogatoriului, dar şi de aceea de a solicita arhivei acvirarea vechilor dosare (n.a.: în acest sens nu a emis nici o adresă către Arhiva Judecătoriei), a rămas în pronunţare. În mod deliberat, aceeiaşi instanţă falsifică Încheierea de şedinţă din 29 noi., consemnând că la dosare au fost depuse interogatoriile scrise formulate de Gorea precum şi răspunsurile la interogatorii ale ZAMUR.

Sub influenţa unei crize puternice de amnezie, instanţa uită să spună reclamanţilor prezenţi data la care urma să se pronunţe pentru ca aceştia să nu poată formula concluzii scrise. Aşa cum aveam să constat ulterior, Iuda depune la dosare interogatoriile pe care, cu ajutorul complicilor, le înregistrează anterior pronunţării, cu data de 1 nov. 2006. Problema este însă una singură: în graba mare de a-şi acoperi mârşăviile, complicii uită că interogatoriile trebuiau semnate atât de pârâţi cât şi de grefierul şi preşedintele instanţei!

Disperaţi că li s-au încălcat drepturile, în 30 nov. 06 cei doi justiţiabili s-au adresat presei, adică nouă, celor de la „Justiţiarul”. Pentru a împiedica instanţa să comită alte nelegiuiri l-am sfătuit să consulte condica şedinţelor de judecată de la arhiva Judecătoriei. Văzând că amânarea pronunţării a fost stabilită pentru data de 6 dec. 06, aceştia au formulat cereri de repunere de rol a dosarelor, ataşând  documente care nu au fost consemnate în nici o altă încheiere de şedinţă: decizia  civilă irevocabilă a lui Nagy Petru nr. 133/R/2001, extrasul CF 7240, copie după buletinul de identitate.

 “Mutarea” inteligentă a celor doi i-a luat prin surprindere atât pe  judecătoarea Andonie cât şi pe Iuda. Foarte inventivă, în 6 dec. 06 madam Andonie schimbă macazul: respinge cererea de repunere pe rol a cauzei, respinge cererea avocatului de unire a excepţiei cu fondul cauzei şi se pronunţă pe excepţia autorităţii de lucru judecat. Apoi, cu mare dibăcie, disjunge dosarele privind cererea formulată de avocata Jeflea în Întâmpinarea şi acţiunea reconvenţională referitoare la evacuarea silită a reclamanţilor. Imediat după stabilirea termenelor, doamna Andonie părăseşte ringul, paraşutând dosarele în mâinile dibace ale Danielei Cherteş, magistrat super-specializat în domeniul hoţiilor de case şi totodată vice-preşedinta Judecătoriei. 

Alte mişcări de culise. La Tg. Mureş, redactarea unor sentinţe depăşeşte 90 de zile. Trădarea lui Iuda continuă.

Ce se întâmplă după data de 6 decembrie? {tiind că instanţele se joacă cu adresele şi vieţile lor, având în mână dovezi concrete despre trădarea avocatului, Rusu Ana şi Doşa Ioan  formulează recursuri împotriva sentinţelor civile ale primei instanţe (n.a.: la 8 şi 19 dec. 2006) ataşând decizia civilă definitivă şi irevocabilă nr. 1475/ R/06 prin care dl. Nagy Petru a câştigat  terenul aferent imobilului în litigiu, inclusiv căile de acces, în suprafaţă totală de 600 mp.

Concomitent  cei doi  îi solicită lui Iuda restituirea onorariilor. Temându-se de presă, cu stilul său diabolic, Gorea reuşeşte să-şi îmbete cu apă rece clienţii, promiţându-le că de data aceasta îi va reprezenta onorabil şi va câştiga procesele. Aceştia se lasă din nou pe mâna lui…

 Văzând că dosarele disjunse au fost suspendate până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a recursurilor, că au trecut 3 luni de la pronunţare şi sentinţele motivate nu le-au fost comunicate (n.a.: termenul de redactare este de 30 zile), oamenii au început să se impacienteze, contactându-ne din nou. Abia după ce am cerut Biroului de presă al Judecătoriei informaţii despre stadiul dosarelor, la 8 martie a.c. am aflat că acestea se află în Arhiva Judecătoriei iar sentinţele au fost redactate şi motivate în aceeiaşi zi.

Graţie intervenţiei noastre am mai aflat că dosarele au fost înaintate Tribunalului Mureş după o lună, la 2 aprilie a.c., că li s-a stabilit primul termen dar că…încă nu au fost emise citaţii. Ciudat, nu?

Mergând pe urmele lor şi solicitându-le la studiu am avut ocazia să constat  că, pe lângă recursurile declarate de Rusu Ana şi Doşa Ioan în decembrie 2006, la dosare există şi apelurile declarate de marele Gorea. Mi se pare mie sau există două căi de atac în acelaşi dosar? Apoi am mai observat ceva: ambele împuterniciri avocaţiale ale celor doi sunt semnate de Gorea, având acelaşi număr: 114. Bineînţeles că deşi cei doi au depus copii după buletinele de identitate cu adresele corecte, în apelurile lui Gorea adresele acestora sunt Str. Băneasa 2A ap. 2 şi 3, iar  imobilele în care locuiesc sunt compuse, din nou,  dintr-o singură cameră!

Dosarul Trif Augustin şi amestecul Primăriei. Dosarele Stoica, Chirilă, Csuha, Szegedi şi… surprizele continuă.

În dosarul Trif Augustin, avocata Jeflea şi-a construit apărarea pe baza proprietăţii Zamur asupra imobilului în litigiu, depunând în acest sens extrasul  CF nr. 94880/ N din 29.08.2006. În partea a II-a  a acestuia, la Înscrieri privitoare la proprietate, citim că SC ZAMUR  SA  a devenit proprietarul imobilului din Str. Băneasa nr. 2(deci cel în care işi are sediul social!)  în baza Încheierii nr. 32929/04.07.06. Înscrisul: Certificat Atestat M07 nr. 0365, cu nr. 1481/16.06.06 şi documentaţia tehnică avizată de sub nr. 1481(10663/16.06.06 de Primăria Tg. Mureş şi cu nr. 5572/05.06.06 de OPCI Mureş- trecere în proprietate privată; edificare construcţii şi evidenţiere în baza planului de situaţie. Bineînţeles că nici avocatul şi nici instanţa nu aveau interesul de a se efectua un interogatoriu şi o cercetare la faţa locului.

Dacă ar fi fost câtuşi de puţin interesaţi în soluţionarea corectă a dosarului, participanţii la jaful imobiliar ar fi solicitat Primăriei certificatul atestat, documentaţia tehnică şi încheierea de la OCPI Mureş – singurele documente care dovedesc proprietatea asupra imobilului. E logică întrebarea: cum poţi fi proprietarul unei case, de exemplu şi cum o poţi întabula dacă nu ai contract de vânzare-cumpărare şi extrasul CF al fostului proprietar?

Deşi la data de 19 dec. 06 domnul Trif a solicitat în scris instanţei administrarea acestor probe, atât coana Sălcudeanu cât şi avocatul s-au făcut că plouă!

Văzând că ochii presei sunt aţintiţi în direcţia lor, trupa infractorilor care mânuiesc dosare au început să jongleze cu adrese către Primărie privind valoarea de impozitare a Primăriei. Păi ce valoare din moment ce Primăria i-a răspuns  d-lui Trif că imobilul nu a făcut parte din fondul locativ de stat şi ca urmare nu s-a emis ordin de repartizare de către Primăria Tg. Mureş? {i din moment ce omului i s-a perceput taxa de timbru încă de la a doua înfăţişare, ce urmăreşte instanţa?

La acest punct şi Primăria o dă cotită atunci când Gorea, din proprie iniţiativă, solicită să i se comunice valoarea de impozitare.

{tiţi ce îi răspund acestuia membrii semnatari ai Direcţiei Economice – Serviciul Impozite şi Taxe (n.a.: format din consilier juridic Golya Csaba Levente, şef serviciu Ercsei Francisc, dir. economic Kiss Imola şi primar Dorin Florea) prin adresa 1409/ 26.02.07? Că “informaţiile referitoare  la impozite şi taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului consolidat al statului pot fi transmise decât… autorităţilor judiciare competente”.

Adică omul plătitor de taxe nu are voie să ştie cui le plăteşte pe dânsele decât la solicitarea organelor judiciare! Un indiciu clar că secretomania şi dezinformarea poporului sunt la ele acasă într-o ţară proaspăt intrată în UE. Pa-  re-se că intervenţia noastră a tulburat apele iar hoţii nu mai ştiu cum să iasă din încurcătura în care singuri au intrat!

Referitor la dosarele vecinilor din Str.  I.H. Rădulescu (Stoica Angelica) şi Băneasa nr. 2B (Chirilă, Szegedi, Csuha): în %ntâmpinările şi acţiunile reconvenţionale depuse de Jeflea la dosare aflăm cu stupoare că proprietarul fabricii nu mai este ZAMUR ci… SOCIETE  FRANCO  ROUMAINE  DE  SOUCRERIE! Avocatul ales Nagy Sandor s-ar fi lăudat pe holurile instanţei cum că doar el singur va câştiga procesele cu ZAMUR! De unde această siguranţă? {i de ce nu a solicitat ca probă în instanţă dovada calităţii procesuale active a părţii adverse? De ce instanţa însăşi nu a ridicat această problemă?

În ceea ce o priveşte pe doamna Stoica: aceasta a câştigat procesul la Judecătorie însă, aşa cum era de aşteptat, magistraţii Tribunalului au dat câştig de cauză părţii adverse, casând integral hotărârea primei instanţe. În loc să formuleze contestaţie în anulare, avocatul Gorea îi spune acesteia că a făcut direct plângere la CEDO. Fără  să-i dea acesteia o copie a acţiunii şi confirmarea de primire, încasează cel de-al treilea onorariu gras de 10 milioane lei vechi. {i în cazul dânsei instanţele şi avocatul s-au jucat de-a baba oarba cu adresa, care când era I.H. Rădulescu nr. 6/2, când I.H. Rădulescu 2/6.

 ZAMUR  a murit… trăiască ZAMUR! De ce nu a fost declarat falimentul? În atenţia CSM, Mafia imobiliară din Tg.Mureş!

Conform unei aşa-zise Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor care ar fi avut loc la 13 septembrie 2006, conducerea  ZAMUR a hotărât nu lichidarea societăţii ci… delistarea, adică retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor care, aşa după cum bine ştim, au fost transferate la ZAH~R Com  SRL Luduş. Aceeaşi conducere trimite chiriaşilor comunicate şi declaraţii de retragere, anunţându-i că valoarea acţiunilor răscumpărate  a fost stabilită la “uriaşa” sumă de 1,5 RON/ acţiune.

Preţul acestora fost chipurile, stabilit în baza unui Raport de evaluare întocmit de un evaluator independent, membru acreditat al ANEVAR. Cine este evaluatorul, ne întrebăm? {i cine sunt membrii conducerii care au luat la aceeaşi dată şi decizia de a înstrăina activele societăţii?

La acest punct e normal să ne punem întrebarea: cu cine se judecă oamenii? Cu ZAMUR-ul care a fost ras de pe suprafaţa pământului? Cu SOCIETE  FRANCO ROUMAINE, cu SUCRERIE  DE  MARQUENTERRE, cu judecătorii mafiei imobiliare sau cu ^nsuşi diavolul? Care dintre aceştia şi cu ce documente îşi demonstrează calitatea procesuală activă în instanţă?

Să ştiţi că magistraţii enumeraţi mai sus nu sunt singurii din lanţul mafiot al imobiliarelor. Jaful de la ZAMUR este doar o ramură a acestei activităţi infracţionale deosebit de profitabile, nefiind un caz izolat. După acelaşi şablon se acţionează şi în alte cazuri, de exemplu Asociaţia de locatari nr. 6 condusă de securistul impostor Oprea Alexandru. Dar despre aceste lucruri cât şi despre alte orori ale justiţiei mureşene vă voi vorbi într-un viitor nu prea îndepărtat.  Poate aşa inspecţia judiciară a CSM se va trezi din amorţeala-i caracteristică şi va da o fugă la Mureş!

 
Liliana-Delia MORARIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *