Colimator

Scandal international privind aparitia statiunii Saturn

În 1934, nu în 1943, cum se menţionează greşit, fie cu intenţie, fie nu, în anumite acte din acest dosar stufos, numita Rachella Finchelstein cumpără, în calitate de tutore, pentru fiica sa, Paula Korn pe numele acesteia, un teren intravilan de 363 mp situat în Mangalia, teren pentru care a plătit impozitele zeci de ani la rând (la Primărie, apoi la Secţia Financiară). La un moment dat, cu de la sine putere şi fără a trimite vreo înştiinţare adevăratului proprietar, Primăria Municipiului Mangalia dă acest teren în folosirea unor terţi. Pe lângă acest teren s-a construit mai exact staţiunea Saturn.

Cu o întârziere destul de mare, mai precis din 1996 şi până în prezent, se fac tot felul de demersuri legale şi s-au depus în termen toate actele necesare pentru recuperarea în natură a acestui teren, conform legilor 112/1995, 10/2001 şi 247/2005, dar primăria a tăcut ca mortu-n păpuşoi. În cele din urmă, ca urmare a intervenţiei Avocatului Poporului, s-a emis decizia nr.296/26 septembrie 2007, contestată însă de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului printr-o cerere înregistrată la data de 31 decembrie 2007 şi aflată pe rolul Tribunalului Bucureşti-Secţia a III-a civilă. Paula Korn Finchelstein, care ne-a pus la dispoziţie toate actele legate de acest dosar, arată că în mod eronat AVAS a arătat c-ar fi deţinut doar 362 mp, deşi conform actului de vânzare-cumpărare, aceasta deţine cu un metru pătrat în plus. Cuprinsă de amnezie,AVAS uită însă să prezinte acte prin care să se ateste că parcela sa este acum în proprietatea SC THR Marea Neagră SA şi nici că imobilul a fost preluat prin naţionalizare, deşi Arhivele Naţionale Constanţa nu deţin nici un document în acest sens. E clar şi din avion că atât timp cât imobilul nu a fost preluat niciodată prin naţionalizare sau trecut în patrimoniul statului, Paula Korn continuă să fie proprietara legitimă.
Normal, prin dosarul nr.37860/3//2007, Paula Korn solicită şi acordarea tuturor cheltuielilor efectuate în ultimii 14 ani cu avocaţii, executorii judecătoreşti, apelurile telefonice şi faxurile, fotocopiile, actele legalizate, scrisorile şi recomandatele, plus deplasările în România, căci dânsa locuieşte la Neu Ulm în Germania, de aici şi solicitarea cheltuielilor de sejur, inclusiv cele de judecată. Conducerea AVAS nu stă deloc cu mâinile în sân, formulând întâmpinare, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere referitor la chirie, iar pe fond a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată. Per total, banale tertipuri avocăţeşti.
Decizia Tribunalului
Analizând cauza prin prisma probelor administrate în cauză, Tribunalul a reţinut mai multe aspecte. Prin decizia menţionată deja şi emisă de AVAS s-a respins solicitarea Paulei Korn referitoare la restituirea în natură a imobilului-teren în suprafaţă – atenţie – de 362 mp, situat în zona ’’Viile de la Nord’’ din Mangalia. S-a motivat că acesta este evidenţiat în patrimoniul unei societăţi comerciale privatizate, başca faptul că s-au acordat oarece măsuri reparatorii. Potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr.5831/ 29 octombrie 1934 încheiat de Judecătoria Mangalia, Rachella Finchelstein cumpărase pentru fiica sa de la Teofil A. Luck un teren de 363 mp, ba mai mult conform fişei de impozite, aferente anilor 1952, 1953 şi 1954 (documente care se găsesc în Arhiva Primăriei Mangalia), Paula Korn a figurat ca proprietar al acestui teren, plătind impozitele aferente.
Ce spune legea
Potrivit art. 21 din Legea 10/2001, imobilele-terenuri şi construcţii preluate în mod abuziv, indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data intrării în vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, societate sau companie naţională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale este acţionar ori asociat majoritar, de o organizaţie cooperatistă sau de orice altă persoană juridică de drept public, vor fi restituite persoanelor îndreptăţite, în natură, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată a organelor de conducere ale unităţii deţinătoare. Conform art. 29 din aceeaşi lege pentru imobilele evidenţiate în patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, persoanele îndreptăţite au dreptul la despăgubiri tot pe baza unor proceduri legale.
Acte suplimentare
Din adresa nr.595/ 2 mai 2007, emisă de SC Proiect SA, reiese că terenul în discuţie face parte din lotul nr.53 de 3700 mp din zona viilor  nemţeşti şi este situat în nordul Mangaliei, actuala staţiune Saturn. În prezent lotul este doar jumătate ocupat de restaurantul Narcis şi alte amenajări ale construcţiilor existente. Pentru cei care nu ştiu precizăm că art.2 pct. i) din Normele Metodologioce ale Legii 10/2001 spune că prin imobile preluate abuziv se înţelege şi orice alte imobile preluate fără titlu valabil sau fără respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data preluării, precum şi cele preluate fără temei legal prin acte de dispoziţie ale organelor locale ale puterii sau administraţiei de stat.
Cât timp nu există un act de preluare a imobilului de către stat, care să poată fi verificat sub aspectul viabilităţii sale, iar imobilul este evidenţiat în prezent în patrimoniul SC THR Marea Neagră, fostă SC Saturn SA, societate în întregime privatizată, rezultă că a avut loc o preluare în fapt, care se încadrează în noţiunea juridică de ’’Preluare fără titlu valabil’’.
Instanţa, în şedinţa din 24 septembrie 2008, în interzice domnului Victor Wollf din Geneva, reprezentat autorizat prin procură de doamna Paula Korn s-o reprezinte, să vorbească şi să pledeze, cerându-i-se să depună dovada cu acte c-a studiat dreptul la Facultatea de Drept din Geneva. Prin hotărârea dată în 10 octombrie 2008, Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a Civilă a decis dreptul Paulei Korn la măsuri reparatorii prin echivalent, iar nu la restituirea în natură. De menţionat că reclamanta Paula Korn are înscris ca domiciliu apartamentul 96 din Şoseaua Nicolae Titulescu nr.164 din sectorul 1, unde de fapt locuieşte o anume Angela Radu, cunoştiinţa Paulei, aceasta locuind, de fapt în Neu Ulm, Germania.
O adresă din data de 4 februarie 2010 trimisă de Tribunalul Bucureşti- Secţia a III-a civilă şi semnată de de judecătoarea Corina Puşchin, preşedinta secţiei, trimisă referitor la dosarul 37860/3/2007, la adevărata adresă a Paulei Korn Finchelstein, ca urmare a cererii acesteia, ne confirmă că s-a disjuns capătul de cerere având ca obiect chiria şi s-a dispus formarea unui nou dosar, înregistrat sub numărul 41580/3/2008, cu termen de judecată la data de 24 martie 2010.
Precizări uluitoare
Abia pe 23 octombrie 2009 Paula Korn află de decizai Tribunalului din 2008, care nu le-a fost însă comunicată nici până la ora când scriem ancheta aceasta jurnalistică, abordând un subiect în premieră pentru presa română. Chiar în aceeaşi zi, dânsa solicită eliberarea în scris, dar tot nu i-a fost comunicată. Pe 28 ianuarie anul acesta se trimite un rapel la Tribunalul Bucureşti şi pe 2 februarie, conform datelor înscrie pe ştampilele Poştei Române, se trimite, tot la intermediarul Angela Radu, într-un târziu, Hotărârea civilă 1445 din 10 octombrie 2008, care ajunge la Neu Ulm prin fax abia pe 6 februarie a.c. Când judecătoarea pe 24 septembrie 2008 nu l-a lăsat să vorbească şi să pledeze, pe nepotul reclamantei, acesta şase zile mai târziu a depus la Grefa Tribunalului Bucureşti documentele primite de la Geneva unde dovedeşte cu acte că între 1980-1983 a studiat dreptul la Universitatea din Geneva, documente însoţite şi de o cerere scrisă în care a solicitat, fără nici un fel de rezultat, un nou termen în următoarele două săptămâni. Să mai spună careva că nu avem o justiţie corectă. Ce va fi până la urmă, nu ştim. Deocamdată. Oricum, scandalul internaţional privind constituirea staţiunii Saturn abia a început. În plus, AVAS, care a primit Hotărârea, nu a făcut recurs în termenul legal de 15 zile contra acestei Hotărâri.
Pagină realizată de
Pompiliu COMŞA

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *