Tribuna democratiei

SCRISOARE DESCHISA CATRE REVISTA JUSTITIARUL

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL
MARIUS ALBIN MARINESCU

 Domnule director general,

Numele meu este Maria Deac. Locuiesc în Sibiu de aproape 10 ani, dintre care ultimii șapte au fost anii de  coșmar ai vieții mele.

Astfel că, din 2004 până în prezent  sunt purtată prin procese și hărțuită cu executări silite interminabile de către o pretinsă creditoare pe nume Maricuța Mirela - soția primarului comunei Șelimbăr, județul Sibiu.

">

<p align="center"><strong>DOMNULUI DIRECTOR GENERAL<br /></strong><strong>MARIUS ALBIN MARINESCU</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>Domnule director general</strong>,</p>
<p>Numele meu este Maria Deac. Locuiesc în Sibiu de aproape 10 ani, dintre care ultimii șapte au fost anii de  coșmar ai vieții mele.</p>
<p>Astfel că, din 2004 până în prezent  sunt purtată prin procese și hărțuită cu executări silite interminabile de către o pretinsă creditoare pe nume Maricuța Mirela - soția primarului comunei Șelimbăr, județul Sibiu.</p>
<p>

Este motivul pentru care vă rog să publicați  cazul meu,  atât pentru opinia publică   cât pentru instituțiile statului responsabile cu apărarea drepturilor privind proprietatea, sănătatea, justiția echitabilă  şi, nu în ultimul rând, dreptul la o viață normală.

Succesiunea evenimentelor care m-au adus în pragul disperării este următoarea:

1) În 15 septembrie 2003 subsemnata am cumpărat de la Manga Livia , cu contract de vânzare-cumpărare autentificat la notar un apartament în cartierul Vasile Aron(Sibiu).  La data cumpărării apartamentului, acesta era liber de sarcini, fără înscrisuri, notificări , privilegii operate în cartea funciară. Plata apartamentului către  Manga Livia s-a făcut integral în fața notarului public, la momentul semnării contractului de vânzare cumpărare.

2) La inceputul anului 2004 am fost citată într-un proces  în care  Maricuța Mirela revendica acest apartament de la vărul ei, Răsteanu Dan , acesta din urma fiind proprietar al apartamentului înaintea doamnei Manga Livia. Tot în acest proces, Maricuța Mirela a cerut  anularea contractelor de vânzare cumpărare încheiate între Răsteanu Dan și Manga Livia, respectiv între Manga Livia și Deac Maria(subsemnata)

În urma acestui proces eu  am rămas proprietarul de drept al apartamentului, fără nici-o obligație bănească sau de altă natură față de Maricuța Mirela.

Prin Sentința Civilă 5153/2005 dată de Judecătoria Sibiu și Decizia Civilă 444/2006-irevocabilă- dată de Tribunalul Sibiu s-a hotărât că:

a)  circuitul civil al apartamentului  este legal

b)contractele de vânzare cumpărare rămân valabile(s-a recunoscut inclusiv buna credință a subsemnatei ca și cumpărător).

c) Răsteanu Dan, vărul reclamantei, trebuie să plătească  lui Maricuța Mirela suma de 45.000 lei, până la data de 02.09.2006.

Datorită stresului acumulat, pe perioada procesului am fost internată de mai multe ori în spital, în final  fiind pensionată de boală cu diagnosticul  „Insuficienţă renală cronică  și hipertensiune arterială”.  Am ajuns, astfel să fiu hemodializată trei zile pe săptămână  pentru toată viața.

3)  În octombrie 2008 am primit acasă vizita executorului judecătoresc Cârja Ispas din Sibiu , care m-a somat să-i plătesc  lui Maricuța Mirela suma de 45.000 actualizată (stabilită de instanțele judecătorești din Sibiu ca obligație pentru Răsteanu Dan !); în caz contrar apartamentul meu urmând a fi executat silit. Cererea de executare silită s-a făcut de către Măricuță Mirela în baza hotărârilor judecătorești din 2005-2006  mai sus amintite și a unui privilegiu obținut la Judecătoria Sibiu în anul 2007 (fără știința și/sau acordul meu ca proprietar de drept al apartamentului  la acel moment!), înscris  în cartea mea funciară în anul 2008.

Am solicitat în justiție, prin avocat, anularea executării silite, ceea ce s-a și realizat .        Prin Decizia Civilă nr  368/22 mai 2010 – irevocabilă Tribunalul Sibiu a anulat  executarea silita cerută asupra subsemnatei de către pretinsa creditoare Maricuța Mirela pentru suma de 45.000 lei (actualizată), recunoscându-mi-se astfel încă odată, în instanță, dreptul de proprietate asupra acestui apartament și faptul că nu eram debitoare față de persoana de mai sus.

4) În luna august 2010  Maricuța Mirela , revine și face o nouă cerere către executorul judecătoresc Cârja Ispas prin care solicită. „Emiterea somației de plată pentru suma de 72.5912,67 lei către debitoare urmată de executarea silită mobiliară, imobiliară și prin poprire asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, cât si asupra valorilor proprietate a debitoarei…

 Recuperarea de la debitoare a sumei de 72.591,67 lei reprezintă valoarea actualizată  a sumei de 45.000 lei acordată subsemnatei prin titlul executor sentință civilă nr 5153/27.06.2005 pronunțată de Judecătoria Sibiu… Suma de 45.000 lei a avut termen de scadență potrivit deciziei civile nr. 444/27.04.2006 pronunțată de Tribunalul Sibiu la data de 02.09.2006″.

INCREDIBIL !. SUBSEMNATA DEAC MARIA  NU AM NICI-O OBLIGAȚIE DE PLATĂ CĂTRE ACEASTĂ INDIVIDĂ CARE IȘI PERMITE SĂ CEARĂ, IATĂ,  EXECUTAREA TUTUROR BUNURILOR MELE MOBILE , IMOBILE, VALORICE ETC.

Numai o persoană care se situează deasupra legii își poate permite un asemenea atentat la rezultatul muncii cinstite prin care mi-am strâns un minim necesar de bunuri. 

În solicitarea de mai sus  pretinsă creditoare enunță termenul de plată a obligației pe care trebuia să i-o plătească vărul ei , respectiv 02.09.2006. În schimb   aceeași persoană nu cunoaște, probabil, codul civil cu privire la prescrierea termenelor privind dreptul de a cere executarea silită.!

Menționez  că dreptul de a cere executarea silită pentru titlurile amintite mai sus este prescris , începând cu data de 02.09.2009, iar privilegiul pentru acest drept s-a stins odată cu prescrierea dreptului, respectiv tot la data de 02.09.2009.

Șocanta veste am primit-o la o lună după intervenția chirurgicală de cancer la colon pe care avut-o la Cluj și în urma căreia aveam nevoie de o perioadă de refacere de cel puțin 6 luni.

În luna septembrie am  deschis un nou proces de anulare a executării silite ilegale, începută împotriva mea în august, proces aflat pe rol  în prezent la Tribunalul Sibiu. 

5) In luna noiembrie 2010 am primit de la executorul judecătoresc Cârjă  Ispas  un dosar privind vânzarea la licitație a apartamentului meu în scopul satisfacerii cererii de executare silită a lui Maricuța.

Studiind dosarul privind  organizarea acestei acțiuni de executor judecătoresc Cârjă Ispas  am constatat că prin această licitație care urmează a avea loc, se urmărește deposedarea mea de apartamentul proprietate personală, sub orice formă (fraudulos, ilegal, abuziv)  în scopul obținerii de sume de bani necuvenite, atât pentru pretinsa creditoare Maricuța, cât și pentru executorul judecătoresc Cârjă Ispas.

 

Argumentele  privind actele ilegale și faptele cu caracter penal  sunt următoarele :

 

A) Acțiunea este ilegală   deoarece:

 

Subsemnata  Deac Maria nu am nici-o obligație de plată față de  Maricuța Mirela, iar apartamentul în cauză este proprietatea mea  personală recunoscută prin  3 hotărâri judecătorești irevocabile,  în mod direct  sau indirect : Sentința Civilă 5153/2005, Dec. Civilă 444/2006 și  Decizia Civilă nr. 368/2010.

Motivul pentru care s-a întocmit dosarul de licitație  a fost desființat de către Tribunalul Sibiu , prin Dec. Civilă 368/2010  -IREVOCABILĂ. 

În prezent, conform art. 405 din Codul de procedură civilă , inclusiv dreptul  de a cere executarea silită este  prescris, prin împlinirea termenului  de 3 ani, la data de 02.10.2009.  Odată cu prescrierea acestui drept s-au prescris și privilegiile care urmăreau dreptul principal (obligația de plată), invocate suplimentar ca titluri  executorii de executorul judecătoresc Cârjă Ispas.

Calculul sumei de de 81.360,07 reprezentând pretinsa obligație de plată și cheltuielile judecătorești (7768,4 lei cheltuieli de executare)  s-a făcut arbitrar în scopul obținerii de foloase necuvenite (sume de bani), atât pentru Maricuța Mirela, cât și pentru executorul judecătoresc.

Suma pentru care se cere executarea silită  de 72.591,67  lei este calculată într-un Raport de actualizare ,întocmit de  expertul contabil Banciu Nicolae Dominel. Acesta specifică faptul că suma de plată de 45.000 lei a fost actualizată cu rata inflației și ajustată cu rata dobânzilor practicate de BRD GSG Grup Sibiu !

Conform art. 371.2 din Codul de procedura civilă:

Titlurile executorii din prezenta executare silită: Sentința Civilă 5153/2005 și Decizia Civilă 444/2006  nu conțin niciun criteriu de actualizare a sumei și deci actualizarea acesteia  trebuia făcută cu  rata inflație, de către executorul judecătoresc.

Rezultă că din calculul expertului contabil s-a mai plusat , în favoarea lui Maricuța Mirela o sumă necuvenită  de 15.266,17  lei, iar pentru  executorul judecătoresc un plus (bonus!) de 1.526 lei (10% din valoarea necuvenită executată).

Calcul onorariului executorului judecătoresc făcut fără respectarea Ordinul 2550/2006 privind onorariile minimale și maximale, aduce un plus de bani, necuveniți acestuia, de aproximativ 2.000 lei, în favoarea executorului judecătoresc.

C) Raportul extrajudiciar al expertului  tehnic nu reflectă realitatea, imobilul nefiind identificat corespunzător.

În raportul de expertiză tehnică  extrajudiciară , expertul face o prezentare eronată  atât  a blocului, cât și  a apartamentului. De exemplu: suprafața calculată de expertul tehnic este de 52 mp, în realitate fiind sub 40 mp, etajul este II (real) şi nu III (expert tehnic), blocul are o scară şi nu 3 (expert tehnic), balconul este închis şi nu deschis (expert tehnic), apartamentul este confort II semidecomandat şi nu confort I semidecomandat (expert tehnic) etc….

D)   PREŢUL DE  119.000 LEI   CONŢINE TVA, conform raportului tehnic de evaluare

În Publicația de vânzare imobiliară, executorul judecătoresc nu specifică acest aspect, iar vânzarea cu TVA, în situația de față, nu este corectă, deoarece persoanele în cauză nu sunt persoane impozabile și, deci, nu se pot constitui ca subiect al taxei.(Cod fiscal,titlul VI, cap III, art.127).  

E ) La dosarul expertului judiciar se găsește o confirmare de primire cu o semnătură falsă, fiind atribuită subsemnatei. Eu nu am primit și nu am semnat confirmarea de primire din data de 12.11.2010, la care face referire expertul tehnic judiciar și sunt dispusă oricând să probez acest lucru.

Prin descrierea faptelor și acțiunilor de mai sus , susținute cu acte care dovedesc întocmai cele prezentate, am considerat ca există suficiente motive pentru a cere organelor în drept dispunerea cercetării penale privind :

a)Falsul și uz de fals, încălcarea dreptului de proprietate, tulburarea posesiei prin licitații frauduloase(ilegale), rele tratamente aplicate persoanei cu handicap (ca efect al hărțuielilor și a stresului generat de executările silite din anul 2010, starea mea de sănătate s-a agravat fiind spitalizată peste 60 zile în acest an), abuz în serviciu contra intereselor personale; abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi; încălcarea și ignorarea hotărârilor judecătorești irevocabile privind proprietatea și încălcarea codului de procedură civilă privind dreptul de a cere executarea silită; încălcarea codului de procedura civilă privind actualizarea unei obligații; urmărirea însușirii de sume ilegale prin calcule eronate etc.

Fiind o persoană bolnavă,  nu-mi permit să umblu prin procese, să cheltui bani și să trăiesc cu spaima că cineva îmi fură locuința, eu rămânând pe drumuri. Este motivul pentru care am făcut apel  la Președintele României, domnul Traian Băsescu, la Primul-ministru, domnul Emil Boc, la Ministrul Justiției,domnul Cătălin Predoiu, la Președintele CSM, doamna Florica Bejinaru, la Uniunea Executorilor Judecătorești din Romania, la CECCAR, la organizații din țară privind drepturile omului  și la mass-media.

Nu doresc decât să fiu lăsată în pace să-mi văd de problemele de sănătate, să  nu mai fiu hărțuită  și  batjocorită ,în propria-mi țară, de oameni fără Dumnezeu.

 

Cu respect,

Deac Maria

Sibiu, 19.01.2011

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *