Investigatii

SECRETUL LUI PAVEL IULIU OT (HOŢ) PETROŞANI

<p>Iată că, după secretul lui Bachus şi după cel al lui Polichinelle, a apărut şi secretul lui Pavel Iuliu. Cel care în 26 martie 2005 s-a autointitulat preşedinte al Asociaţiei Pensionarilor Petroşani, prin fals şi înşelăciune, îşi continuă activitatea infracţională, nestingherit.  Mai la obiect, acesta este protejat în spolierea finanţelor asociaţiei pensionarilor de către poliţişti, procurori şi judecători atât din Deva cât şi din Petroşani. 

Reprezentanţii autorităţilor locale îl apără cu străşnicie pe cel care a subtilizat – prin zeci de tertipuri – din visteria Asociaţiei Pensionarilor Petroşani, peste 35 miliarde lei vechi (3.500.000. RON) în decursul a doar 6 ani de activitate… infracţională. Foarte mulţi cetăţeni se întreabă: cum a fost posibilă o asemenea fraudă, dacă asociaţia avea comitet de conducere, birou executiv, comisie de cenzori, iar anual se întrunea Adunarea generală a reprezentanţilor membrilor cotizanţi? Pentru a răspunde la această întrebare ne vedem nevoiţi să ne întoarcem la momentul constituirii Asociaţiei Pensionarilor pentru Ajutor de Deces şi Ajutor Reciproc -(A.P.A.D.A.R.) – Petroşani.  La 10 februarie 2005 din iniţiativă şi sub directa coordonare a lui PAVEL GHE. IULIU se ,,băteau” primii ,,piloni” ai A.P.A.D.A.R. Având relaţii (vechi), de prietenie cu notarul GHERGHIN NICOLAE şi judecătorul IACOB GHEORGHE, numitul PAVEL. GHE. IULIU a organizat şi coordonat o grupare infracţională  ,,consiliat” în permanenţă de către susnumiţii funcţionari pu­blici. Cu toate că, înscrisul denumit ACT CONSTITUTIV al A.P.A.D.A.R. din 10.02.2005 era ilegal, netemeinic şi abuziv – redactat prin fraudarea legii 502/2004 – notarul GHERGHIN NICOLAE autentifică acest act, împreună cu un  proces verbal din 26 martie 2005 al Adunării generale a Asociaţiei Pensionarilor Petroşani, la data de 02 martie 2005.(!?) Deci, cu 24 de zile… înainte de convocarea membrilor asociaţiei, GHERGHIN NICOLAE în ca­litate de notar îşi pune apostila în mod netemeinic, pe un  înscris  oficial, care produce efecte juridice de la data parafării.

De ce s-a grăbit PAVEL IULIU să autentifice acest act înainte de întrunirea membrilor asociaţiei la 26 martie 2005? Pe lângă faptul  că promisese unora angajarea în cadrul asociaţiei pensionarilor cu carte de muncă, Pavel Iuliu era nevoit să convingă şi o serie de angajaţi de necesitatea alegerii lui ca preşedinte al Asociaţiei Pensionarilor Petroşani. Pe lângă faptul că le promitea multora angajarea, celor angajaţi le-a promis retribuţii ,,consistente”.  Îşi dorea cu ardoare postul de preşedinte. De altfel,  în cursul anilor 2006-2007-2008 şi 2009, organigrama asociaţiei cuprindea nu mai puţin de 48 de salariaţi, retribuiţii cu sume lunare cuprinse între 12 şi 32 milioane lei vechi (1.200-3.200 RON). Trebuie să precizăm că, pe lângă alte indemnizaţii şi facilităţi băneşti, perso­nalul angajat beneficia de un număr de 13 sporuri salariale, cuprinse între 10%, şi 70% din retribuţia lunară. Astfel „au apărut” – spor de calculator, de relaţii cu publicul, de numărat banii, de ruşine, de conducere şi … spor pentru şoferul CĂTINEANU VASILE în sumă egală cu 70% din retribuţia tarifară lunară. Susnumitul era retribuit lunar cu sume cuprinse între 25 milioane lei vechi şi 30 milioane(2.500-3.000RON). La toate aceste venituri băneşti acordate lunar, angajatul  se mai procopsea cu o primă de vacanţă, egală cu salariul de încadrare, al 13-lea salariu şi un salariu … de merit. În această  situaţie, veniturile băneşti ale unui angajat al Asociaţiei Pensionarilor Petroşani depăşeau net pe cele ale unui angajat în sistemul bancar. S-a ajuns în situaţia în care din cotizaţiile membrilor asociaţiei  se alocau peste 1,2 miliarde lei vechi lunar, pentru retribuţiile acordate angajaţilor şi contribuţiile la bugetul statului. Unii dintre dv. vor invoca lipsa prevederilor legale în speţă. Adevărat este că şi Pavel Iuliu s-a motivat în acest mod  alături de faptul că salariile au fost negociate cu reprezentantul angajaţilor, (admise de către Inspecţia muncii) şi fac obiectul contractului individual de muncă. Prin prevederile STATUTULUI, asociaţia prin reprezentantul său legal – respectiv preşedintele acesteia – se obligă să acorde credite – la o dobândă (minimă) acelora care au calitatea de membri cotizanţi, cu o vechime mai mare de 6 întrajutorării, urmaşii celor decedaţi primesc (în raport de mărimea şi vechimea depunerii unei cotizaţii lunare) o sumă de bani denumită ajutor de deces. Prin dispoziţiile art. 1, al. (1) din L. 502/2004 legiuitorul a statuat că se pot constitui asociaţii ale pensionarilor în vederea apărării şi a promovării intereselor lor economice. De asemenea,  la art. 2 al aceleiaşi legi, se reglementează  activităţile de ajutorare. Gestionarea cu chibzuinţă şi bună credinţă atât a patrimoniului cât şi a fondurilor băneşti ale asociaţiei pensionarilor, este atributul şi obligaţia esenţială a preşedintelui ales. Managementul practicat de către acesta trebuia să aibă drept primă consecinţă creşterea puterii financiare, reducerea cheltuielilor administrative, plasarea banilor în depozite avantajoase şi nu în ultimul rând, creşterea  veniturilor băneşti ale asociaţiei, obţinute din diverse activităţi economice. În acest caz, Pavel Iuliu are o responsabilitate concretă şi directă , fapt care îl exonerează de o asumare a responsabilității. Pe fond, salariile au grevat bugetul de cheltuieli. După 26.03.2005, la iniţiativa şi solicitarea preşedintelui nou ales, respectiv Pavel Iuliu, numitul SVICHIU VIOREL angajat al asociaţiei acceptă să falsifice – prin alterarea conţinutului – procesul verbal încheiat cu ocazia Adunării generale. Astfel din înscrisul falsificat de către SVICHIU VIOREL (sub propria lui semnătură) reiese  că, Pavel Ghe. Iuliu a fost ales preşedinte al A.P.A.D.A.R. – Petroşani „în unanimitate”. De fapt, A.P.A.D.A.R. – Petroşani urma să apară înfiinţată ca persoană juridică, la 17 iunie 2005, prin „contribuţia” (suspicios de binevoitoare) eficace a bunului şi vechiului prieten (veşnic îndatorat lui Pavel), zic aici, judecătorul IACOB GHEORGHE de la Judecătoria Petroşani. Atât de „îndatorat” era (şi este) acest abuziv judecător Iacob Ghe., preşedintelui Pavel, încât a amendat pe numita S.R.E. cu suma de 250 milioane lei vechi (25.000 RON) pentru că a îndrăznit să facă publice infracţiunile lui Pavel Iuliu. În conformitate cu prev. art. 5 , al. (2), din L. 502/2004,  Actul constitutiv ar fi trebuit să cuprindă în mod explicit, componenţa nominală a primelor organe de conducere, admi­nistrare şi control ale asociaţiei şi semnăturile a cel puţin 25 membri fondatori. De asemenea,  actul  ar fi trebuit să conţină în cuprinsul său, menţiunile privind patrimoniul asociaţiei nou înfiinţate, activul patrimonial iniţial, explicitarea scopului şi a activelor noii asociaţii, categoriile de resurse pa­trimoniale şi nu în ultimul rând sediul asociaţiei.  Atât judecătorul IACOB GHE. cât şi notarul GHERGHIN NICOLAE, au acţionat în actul înfiinţării A.P.A.D.A.R. în mod abuziv, în sensul prev. art. 246, c. penal, şi au săvârşit cu intenţie infrac­ţiunea de favorizarea infractorului, în sensul dispoziţiilor art. 264, c. penal, cât şi infracţiunea de omisiunea sesizării organelor judiciare, aşa cum este prevăzută şi sancţionată de art. 263, c. penal. Ambii funcţionari publici au contribuit în mod determinant la săvârşirea unor infracţiuni grave de către Pavel Iuliu, în calitate de complici ai autorului. Atât judecătorul IACOB GHE. cât şi notarul GHERGHIN NICOLAE i-au înlesnit şi l-au ajutat cu vădită intenţie  pe autorul PAVEL IULIU în săvârşirea infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale (art. 288, c. p.), fals în înscrisuri sub semnătură privată (art. 290, c. p.), uz de fals ( art. 291, c. p.), fals în declaraţii (art. 292 c. p.), înşelăciune (art. 215, c. p.), şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246, c. p.). Admiterea ca legitimă a actului înfiinţării, unei asociaţii în baza O. U. 26/2000 în vreme ce era în vigoare L. 502/2004, arată existenţa intenţiei – ca formă a vinovăţiei – a judecătorului IACOB GHE. Admiterea ca legal a actului constitutiv din 10.02.2005, (cu toate că avea cunoştinţă de prevederile LEGII NR. 502/2004 ) de către notarul GHERGHIN NICOLAE, este dovada indubitabilă a vinovăţiei acestuia. În calitate de complici ai lui Pavel Iuliu, sus-numiţii şi-au încălcat în mod grav statutul de funcţionari publici, acţionând cu  bună ştiinţă împotriva actului de înfăptuire a justiţiei. În aceste circumstanţe, PAVEL IULIU şi-a însuşit în mod ilegal şi abuziv patrimoniul, conturile din bănci, evidenţa membrilor cotizanţi, fondul social şi fondul de deces, cât şi sediul asociaţiei pensionarilor din str. Anton Pann, nr. 98 din Petroşani.                      Cu toate că, încă din ianuarie 2005, Pavel Iuliu, semna  în calitate de preşedinte A.P.A.D.A.R. în mod ilegal şi abuziv, membrii cotizanţi nu aveau cunoştinţă de existenţa nou înfiinţatei asociaţii. Abia în urma dezvăluirilor făcute publice de către subsemnatul în anul 2007, privind înfiinţarea A.P.A.D.A.R. – Petroşani prin fals, înşelăciune şi abuz (de către Pavel Iuliu şi complicii  acestuia), membrii cotizanţi au avut cunoştinţă de apariţia unei noi asociaţii a pensionarilor. Statutul A.P.A.D.A.R. nu exista la momentul înfiinţării – 17.06.2005 – , nu a fost niciodată aprobat în vreo Adunare generală şi nici membrii cotizanţi nu l-au solicitat pentru luare de cunoştinţă. În perioada 2006-2010, aşa zisul „STATUT A.P.A.D.A.R.” a fost folosit doar pentru ca Pavel Iuliu să-şi „legalizeze” acţiunile de fraudare, prevederile acestuia fiind modificate de 5 ori, în acest răstimp. Din punct de vedere al legalităţii existenţei ca persoană juridică a A.P.A.D.A.R. – Petroşani, acesta nu există, în prezent funcţionând ilegal şi netemeinic. De asemenea, Asociaţia pensionarilor în­fiinţată în octombrie 1949 nu şi-a încetat funcţionarea din punct de vedere legal. Pavel Ghe. Iuliu nu a fost niciodată ales preşedinte al asociaţiei pensionarilor (înfiinţată în 1949) şi nici al A.P.A.D.A.R. întrucât nu există nici o hotărâre a vreunei Adunări generale în acest sens. Actele privind înfiinţarea A.P.A.D.A.R sunt lovite de nulitate absolută. Aceste stări de fapt sunt generate şi întreţinute de către preşedintele A.P.A.D.A.R. în calitate de autor şi de către notarul GHERGHIN NICOLAE, numitul SVICHIU VIOREL şi judecătorul IACOB GHE. în calitate de complici ai lui Pavel Iuliu. Ele au drept consecinţă spolierea finanţelor asociaţiei cu peste 35 miliarde lei vechi, cât şi producerea unei perturbări (deosebit de gravă) a activităţii asociaţiei, în sensul prev. art. 146, c. penal. În cazul infracţiunii continuate, caracterul de „consecinţe  deosebit de grave” se determină prin totalizarea pagubelor materiale cauzate tuturor persoanelor fizice, prin toate acţiunile sau inacţiunile prin care se realizează elementul material al laturii obiective a infracţiunii. – DECIZIA NR. XIV/2006 – Î.C.C.J.- (Monitorul Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2007). Pavel Iuliu a urmărit şi realizat actul înfiinţării A.P.A.D.A.R. cu toate că,  la acea dată funcţiona încă din 1949 asociaţia pensionarilor, cu un efectiv de aprox. 8000 de membri cotizanţi, având sediul în Petroşani, str. Anton Pann, nr. 98. Asociaţia deţinea la 31.XII.2004 în depozite bancare 18, 2 miliarde lei drept fond social (depuneri C.A.R.) şi  aprox. 1 miliard lei vechi fond de deces.  A.P.A.D.A.R. a fost înfiinţată în baza unor înscrisuri false, prin înşelăciune, abuz, trafic de influenţă şi fraudarea legii. Scopul urmărit şi realizat de autorul infracţiunilor, Pavel  Iuliu, a fost acela de obţinere a unor foloase necuvenite atât pentru el cât şi pentru complicii lui. Pagubele produse membrilor cotizanţi se cifrează la peste 35 miliarde lei  vechi (3.500.000 RON).  Prin realizarea înscrierii ca persoană juridică a A.P.A.D.A.R., susnumitul a finalizat o primă şi importantă etapă în crearea „instrumentului” cu ajutorul căruia urma să comită alte grave fapte de natură penală. O a 2-a etapă, este constituită din acţiunile lui Pavel Iuliu privind numirile în funcţiile nou create (la iniţiativa sa), cât şi nominalizările în organele de conducere şi control ale A.P.A.D.A.R.. etapă pe care o vom prezenta în episodul următor. Care au fost motivele pentru ca notarul Gherghin N. şi judecătorul  Iacob Ghe. să consimtă să încalce legea, în cel mai grav mod posibil? Cei doi funcţionari publici îndrituiţi să apere legea şi să slujească adevărului, se află la o vârstă ce i-ar recomanda şi motiva drept pensionari,… cu vechime. Bine bazaţi pe lentoarea şi subiectivismul cu care organele autorităţii statutului se prefac a se sesiza  în astfel de infracţiuni (mai ales când în cauză sunt „colegi”) cei doi au certitudinea că şi în cazul descoperirii faptelor comise, judecata va dura până la prescrierea acestora. Este inadmisibilă ipoteza precum că a fost vorba de neglijenţă sau au comis-o aşa de… dragul prieteniei cu infractorul Pavel Iuliu.  Cei 2 infractori au avut ştiinţă că eludează prevederile legii şi îşi încalcă statutul profesional, favorizând prin acţiunile lor săvârşirea unor fapte penale şi zădărnicind urmărirea penală în cazul lui Pavel Iuliu. Al doilea motiv a fost acela al obţinerii de foloase necuvenite atât pentru ei cât şi pentru alţii. Trebuie să menţionăm că prim-procurorul Maniu Dorica de la  Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani a oferit cu bunăvoinţă N.U.P. şi S.U.P.  în absolut toate cauzele penale în care Pavel Iuliu era cercetat pentru săvârşirea unor infracţiuni. Cu  toate că, presa a sesizat în nenumărate rânduri, precum că A.P.A.D.A.R. funcţionează ilegal, iar Pavel Iuliu fraudează Asociaţia  Pensionarilor Petroşani, procurorii ILINCA D-TRU şi ROMAN DARIUS au refuzat în mod îndărătnic şi ostentatoriu să dispună declanşarea cercetărilor în cauză. Coordonând în mod voit, defectuos, activităţile poliţiştilor desemnaţi în administrarea actelor premergătoare cercetării penale, susnumiţii au favorizat infractorii în sensul prev. art. 264. al. (1) c. p. Cârdăşiile existente între unii poliţişti de la Poliţia Municipiului Petroşani (CÂNDEA, STOICA, DEDIU, ŞUŞMAN) şi unii procurori de la Parchetul Petroşani (ILINCA D-TRU, ROMAN DARIUS, prim-procuror MANIU DORICA) au fost şi rămân argumentul logic, relevant şi fundamental în susţinerea axiomei că Pavel Iuliu este deasupra legii. Este mai presus de lege pentru că, la Tribunalul Hunedoara „ colegii” judecătorului IACOB GHE. au avut un interes deosebit în respingerea pe bandă rulantă a re­cursurilor declarate de către subsemnatul. La toate acestea mai adăugăm un fapt care scoate în evidenţă că, infractorul PAVEL  GHE. IULIU nu are temeri că cineva va cuteza a-l  deferi justiţiei, pentru dreaptă judecată. Atâta timp cât îşi cultivă cu osârdie şi interes relaţiile de prietenie cu persoane din rândul po­liţiştilor, procurorilor şi judecătorilor, Pavel Iuliu se ştie protejat împotriva oricăror acuzaţii temeinice, fie acestea şi cu dovezile pe masă. Cu câţiva zeci de ani în urmă, una dintre familiile cu care Pavel se vizita (reciproc) şi săptămânal serveau masa împreună, era cea a procurorului DRAIA de la Procuratura Petroşani. Fiica acestui procuror, era colegă de şcoală cu fiul lui Pavel, pe numele său ALEXANDRU. Astăzi Alexandru locuieşte în Canada, iar fosta colegă la Deva, unde ocupă postul de prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. În luna august a anului 2008, Pavel Alexandru îşi vizitează fosta colegă, DRAIA SANDA IOANELA, cu scopul de a găsi o modalitate pentru ca, în presă să nu mai apară dezvăluirile subsemnatului cu privire la faptele penale comise de Pavel Iuliu.                                    „Consiliat” de către fosta colegă de şcoală, Alexandru îşi povăţuieşte tatăl să depună plângere penală, la publicarea fiecărui articol (sub semnătura mea) în care dezvăluiam dovezile fraudării Asociaţiei  Pensionarilor Petroşani. Aşa m-am pricopsit cu un dosar penal şi o trimitere în faţa instanţei de judecată. Başca, mi se cereau – de către Pavel Iuliu – daune morale în cuantum de 1 miliard lei vechi şi…puşcărie. Finalul a fost un mare fiasco, subsemnatul fiind achitat de către instanţa de fond, iar recursul Parchetului Petroşani respins. Toate acestea după ce procurorul ROMAN DARIUS „ mă asigurase” de oportunitatea şi necesitatea condamnării la puşcărie pentru cutezanţa de a sluji interesului general al co­munităţii. Există martori care declară  că, nu de puţine ori, Pavel Iuliu se lăuda cu relaţiile lui în tagma procurorilor, poliţiştilor şi judecătorilor, fapt care ne îngăduie să afirmăm cu temei că acestea este mai presus de lege. „ Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată sunt obligate să aibă rol activ în desfăşurarea procesului penal”- ART. 4, c. pr. penală. În cazul de faţă, rolul activ al procurorilor şi al judecătorilor din Petroşani şi Deva, a fost şi rămâne să se manifeste cu prioritate şi determinant în zădărnicirea urmăririi penale, a judecării şi a executării pedepsei infractorului.                      Simpla declaraţie prin lege a unor fapte ca infracţiuni şi săvârşirea acestora cu vinovăţie, nu este suficientă pentru ca răspunderea să devină operantă pentru făptuitor. Mai este necesar ca faptele concrete săvârşite să învedereze atât pericolul social cât şi importanţa ma­terială a infracţiunii. În circumstanţele date, victimele sunt peste 8000 de pensionari, grup – ţintă caracterizat de senectute, senescenţă şi nu de puţine ori senilitate. Inoportunitatea înfiinţării A.P.A.D.A.R. – Petroşani, cât şi metodele ilicite folosite în actul constituirii acesteia, este dovada de netăgăduit a scopului urmărit  şi realizat de către PAVEL IULIU şi complicii acestuia, cu vinovăţie. Conduita ilicită reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale, acesta fiind caracterizat şi definit prin lege ca infracţiune. Nu există nicio cauză care, să excludă caracterul ilicit al faptelor păgubitoare ale lui PAVEL.

 

Constantin RUSU

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *