Abuzuri

Sub semnul fiarei (II)

  Dacă am început cu ceva vreme în urmă seria dezvăluirilor referitoare la dubla executare a d-nei Kovacs Eva şi […]

 

Dacă am început cu ceva vreme în urmă seria dezvăluirilor referitoare la dubla executare a d-nei Kovacs Eva şi a familiei sale din Tg.Mureş (n.a: de către executorul judecătoresc  Puia Romulus şi a societăţii recuperatoare poloneze O.F.W.D.N.S.F.I.Z.I.F. prin mandatar Get GACK  RECOVERY SRL), mă simt datoare să aduc în faţa onoratului public cititor continuarea halucinantei poveşti (Sub semnul fiarei).

Faţă de cea de-a patra  publicaţie imobiliară de scoatere a casei la licitaţie, d-na Kovacs  a fost nevoită să treacă la contraatac… La data de 26 oct.2016 a depus, prin Registratura Judecătoriei Tg.Mureş, contestaţie împotriva celei de-a patra publicaţii de vânzare imobiliară  planificată pentru data de 4 noiembrie, solicitând pe această cale  şi  anularea tuturor actelor întocmite de musiu Puia în dosarul execuţional  514/E/2015. Pentru a-şi apăra familia şi proprietatea , a doua zi a depus şi o cerere de suspendare a executării silite pe baza de Ordonanţă Preşedinţială până la soluţionarea pe fond a contestaţiei la executare.  Deşi a procedat ca la carte, surprizele au continuat să se ţină lanţ.

Prin definiţie, Ordonanţa preşedinţială este o procedură specială, care se soluţionează în maxim 48 de ore de la inregistrare, în temeiul căreia instanţa de judecată poate dispune, fără citarea părţilor, măsuri vremelnice, în cazuri de urgenţă, pentru păstrarea unui drept ce s-ar putea păgubi prin întârziere, în cazul de faţă fiind vorba de păstrarea dreptului de proprietatece s-ar putea păgubi în mod iremediabil precum şi a prevenirii unei pagube iminente rezultate prin vânzarea imobilului, ce nu s-ar mai putea repara. Pornind de la faptul că prin acestă procedură nu se judecă fondul cauzei ci se ia o măsură temporară, d-na Kovacs a sperat că va putea impiedica licitaţia. Dar n-a fost să fie!

În loc să  judece cererea în maxim 48 de ore, aşa cum prevede legea,  fără a intra pe fondul cauzei, Judecătorul Voinea Sebastian s-a abătut de la traseu….În dosarul 13.386/320/2016, acesta a urmat o altă procedură, practicată intens la Tg.Mureş: a citat părţile şi a început să dea termene permiţându-i lui Puia să se „apere”. Astfel, acesta a depus, pe lingă Întâmpinare şi  copia unui contract de cesiune a creanţei , act incomplet, incheiat, chipurile, intre conducerea Banc Post şi societatea poloneză. Atenţie marită  întrucât contractul nu este o copie conformă cu originalul- care trebuia redactat în limba română pentru a fi opozabil şi transmis d-nei Kovacs- aşa cum afirmă domnul avocat Mihai-Dorin Voicilaş, ci este… o traducere nelegalizată la notar din limba engleză  in română!!!

La primul termen, cel din 3 noi.a.c., a cerut d-nei Kovacs explicaţii suplimentare referitoare la obiectul cererii. În paralel judecătorul a acceptat Întâmpinarea  lui Puia şi toate anexele depuse la aceasta, solicitând d-nei Kovacs-conform uni alt practici tradiţionale a instanţelor mureşene-  plata unei taxe de timbru în valoare de 200 lei. La al doilea termen, cel din 7 noiembrie a.c., printr-o jonglerie numită “hotărâre”, acesta a considerat cerea ca fiind inadmisibilă, dând în acest mod  mână liberă lui Puia să facă alte licitaţii!

Fără să sufle o vorbă despre prescripţia creanţei contestatoarei (n.a.: conform art.  706 al.1 Cod Procedură Civilă dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel), judecătorul motivează scurt decizia luată: „folosirea procedurii ordonanţei preşedenţiale pentru suspendarea provizorie a executării este inadmisibilă, aceasta putând fi solicitată exclusiv în temeiul art.719 al.7 Cod procedură civilă…Deasemenea, pentru a se putea dispune suspendarea provizorie a executării, legea impune achitarea unei cauţiuni în vederea protejării intereselor creditorului. Alegând calea ordonanţei preşedenţiale, se eludează implicit şi prevederile imperative referitoare la garanţia impusă în sarcina reclamantei”. Cu alte cuvinte, judecătorul o pune pe femeie să plătescă taxă de timbru, după care o dă la intors şi, pe-o mână cu executorul,  îi respinge cererea!

După care, conform şablonului după care acţionează mafia imobiliară,  la BEJ Puia a avut loc licitaţia din 4 noiembrie… Cum era de aşteptat, la licitaţiea, a cărui preţ de strigare a fost diminuat în continuare, nu a participat nimeni, urmând ca pe viitor, să organizeze o altă mascaradă de acest tip şi familia să fie evacuată în stil barbar, cu jandarmii şi poliţia locală.  Dacă până în prezent temutul pit-bull a făcut dublă executare, acesta nu a emis facturi pentru fiecare bucăţică de onorariu „provizoriu” smuls prin presiuni de la d-na Kovacs, urmeză o dezvăluire şocantă, care le întrece pe toate şi care depăşeşte sfera incredibilului.

Conform Legii 188/2000 privind activitatea executorilor judecătoreşti, prima condiţie pentru ca o persoană să poată ocupa acestă funcţie, este aceea că trebuie să fie licenţiată în drept (art.15). După numirea de către Ministerul Justiţei , executorul este obligat ca, in termen de 90 de zile de la numirea în funcţie, să îşi înregistreze numirea la Curtea de Apel în a cărui circumscripţie îşi are biroul individual sau constituit prin asociere. Conform art.18(1) după numirea în funcţie, executorul va depune jurământul în faţa ministrului justiţiei şi a preşedintelui UNEJ (Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) sau a reprezentanţilor acestora.

ordin_1ordin_2

La depunerea jurământului se întocmeşte un proces-verbal încheiat în 2 exemplare semnate de persoanele menţionate la al.1 şi de cel interesat. Un exemplar se păstrează la Grefa Curţii de Apel şi celălalt se înmânează executorului.

Pentru a înţelege mai bine gravitatea împrejurărilor în care activează Puia vă informez că mai  există un act normativ care reglementează Legea 188/2000 şi anume Ordinul 210/ 5 februarie 2001 pentru punerea în aplicare   a Legii 188/2000. Iată ce prevăd câteva articole ale acestui ordin: art.6(1): executorul judecătoresc este numit la propunerea Consiliului UNEJ, prin Ordin al Ministerul ui Justiţiei, pe baza referatului întocmit de direcţia de specialitate din cadrul Min.Justiţiei. Ordinul de numire va specifica Judecătoria în cadrul căreia îşi va avea sediul biroul acestuia; art.7 (1) Înregistrarea biroului se face, la cererea executorului judecătoresc, într-un REGISTRU  SPECIAL  ţinut de primul-grefier al Curţii de Apel în a cărui circumscripţie îşi are sediul biroul (2). La cererea de înregistrare se va ataşa ordinul de numire… (4) documentaţia prezentată la înregistrare se păstrează în dosare distincte pentru fiecare birou. Dosarele vor cuprinde şi cîte un exemplar al procesului-verbal încheiat cu ocazia depunerii jurământului cf.art.18 al.4 din lege.

Am enumerat aceste două acte normative pentru că am început săpăturile în ceea ce-i priveşte pe câţiva executori mureşeni care mi-au trezit suspiciuni legate de modul ilegal în care funcţionează.  Pornind de la prevederile legale, am solicitat Curţii de Apel Tg.Mureş încă din anul 2010, să îmi transmită în copie, ordinele de numire ale executorilor Pop Ioan, Soos Stefan şi ulterior ale lui Puia Romulus precum şi copii ale licenţelor în drept ale acestora. Iată ce răspunsuri am primit de-a lungul anilor: prin adresa CA Tg.Mures nr.2/22.02.2010, mi se aduce la cunoştinţă că „Curtea nu deţine astfel de documente. Prin adresa CA  nr.50/7 iun. 2016 sunt informată că trebuie să mă adresez Camerei Executorilor Judecătoreşti aflată sub patronajul lui Hurubă Eugen”. Hurubă îmi comunică,  că actele trebuiesc solicitate organului emitent şi aşa mai departe. Neprimind documentele solicitate, anul acesta m-am adresat Corpului de Control al Ministerului Justiţiei. Ca o încununare  a bătăii de joc la care noi, românii, suntem supuşi, vă prezint  răspunsul nesemnat a şefului Corpului de Control din 20.04.2016. În loc să mi se spună că aceşti executori nu au ordinele de numire şi nici celelalte acte în baza cărora aceştia s-au înscris în Tabloul executorilor,  în adresă mi se spune cu neruşinare că “aspectele reclamate de mine nu se confirmă”

Pe de altă parte, având de-a face direct cu cei trei aşa-zişi executori, am formulat cereri în dosarul de hoţie imobiliară 1069/320/2015. La solicitarea judecătoarei Aldea Simona Tunde, vice-preşedinta Judecătoriei, iată ce documente de acoperire, transmise de d-na Aurelia Tudose (n.a.: şef serviciu Profesii Juridice Conexe din cadrul Min.Justiţei) au ieşit la iveală: ORDINUL  MIN.JUSTIŢIEI NR.3321/C/19.08.2016 privind incetarea calitatii de executor judecatoresc a decedatului Pop Ioan şi ORDINUL  MIN.JUSTITIEI  nr.1221/C/03.05.2010 privind incetarea calităţii de executor judecătoresc Soos Stefan, fostul asociat al lui Pop Ioan. Niciuna dintre aceste documente nu are antetul  şi ştampila Ministerului Justiţiei, fiind semnate de doi secretari de stat:  FLORIN  AUREL  MOŢIU şi… ALINA  BICA!

Curtea de Apel  a transmis în instanţă alte două ordine de pomină cu acelaşi număr 685/C: unul emis în  10 mai 2001 şi altul în… 4 aprilie  2001. Ambele  fără antetul Ministerului Justiţiei, fără numele executorului judecătoresc şi a datelor sale de identificare, fără specificarea Judecătoriei pe lângă care acesta urmează să îşi desfăşoare activitatea, fără ştampila ministerului şi cu două semnături false  şi diferite ale ministresei justiţiei de atunci,  Rodica Stănoiu. Falsuri grosolane acceptate de mulţi ani, la care Curtea de Apel Mureş a anexat un tabelaş – Anexa 1 – cu numele celor  12 executori mureşeni care activează fraudulos de mulţi ani şi anume: PUIA  ROMULUS-cap de listă, Soos Stefan, Olariu Titu Traian(decedat), Pop Ioan(decedat), Kenosy Adrian Zoltan, Corcescu Horaţiu, Roga Sorin, Sarig Attila, Szilagyi Erysebet, Corfas Marian Cornel, Baroti Paul şi Biro Mihaiu.

Incredibil dar… adevărat! Aceşti indivizi fără scrupule dar cu „spatele” asigurat la cel mai înalt nivel au tîlhărit şi continuă să tâlhărească la drumul mare de mulţi ani. Câte mii de victime au făcut şi câte miliarde de lei au încasat de-a lungul activităţii lor ilegale într-un stat de drept inexistent?

NOTA  BENE:  întrucât fiorosul Puia Romulus a deschis  un proces  de daune morale – pretenţii  pentru articolele publicare în presă şi a părerilor personale pe pagina de socializare de pe facebook, aşteptam  dreptul la replică… să ne spuna ce facultate de drept a terminat şi ce promoţie, să ne arate originalul ordinului de numire. Conducerea Curţii de Apel Tg.Mureş ar trebui, la rândul său,  să iasă la interval cu explicaţii pertinente, asta în cazul în care nu este complice cu acete persoane care exercită fără drept activitatea de executor.

                                                                                                                        Liliana-Delia MORARIU

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *