Tribuna democratiei

TURNUL BABBEL ÎN PRIMĂRIA LU’ PINALTI

Istoric<br /> <br /> Gică Popa (născut în Piatra Neamţ, la data de 17 ianuarie 1917, decedat în Piatra Neamţ, la data de 8 martie 1993) a fost bunicul meu. În perioada interbelică a devenit comerciant, reuşind prin sacrificii personale şi pricepere să-şi deschidă o afacere prosperă în inima oraşului Piatra Neamţ, concretizată prin restaurantul „LEUL ŞI CÂRNATUL", cu grădină de vară aferentă, una în continuitatea celeilalte, în suprafaţă totală de 946 de m.p. teren, restaurantul propriu-zis ocupând o suprafaţă de 328 mp.

Dreptul meu de proprietate asupra restaurantului „Leul şi Cârnatul”, cu grădină de vară, a fost stabilit irevocabil şi fără putinţă de tăgadă, prin decizia civilă nr. 3258/21.04.2005  a  Î.C.C.J.  şi decizia civilă nr. 42/23.03.2006  a  Curţii de Apel Bacău.

Deşi dreptul meu de proprietate a fost stabilit în mod irevocabil de instanţele române, Primaria Piatra Neamţ şi Consiliul Local au jucat „alba neagra” cu terenul proprietatea subsemnatului, fiind trecut din domeniul public în domeniul privat prin nu mai puţin de 4 (patru) hotărâri de Consiliu Local, cu scopul de a fi concesionat, şi ulterior vândut, firmei Autentique Pub SRL. Cum „jocul’ nu putea avea un final fericit pentru subsemnatul Popa Gheorghe Adrian, în timpul cât aveam pe rol la Tribunalul Neamţ acţiunea în revendicare a suprafeţei de 946 mp din Parcul Central al Mun. Piatra Neamţ, Consiliul Local la propunerea primarului Gheorghe Ştefan „întoarce” terenul proprietate privată iarăşi în domeniul public. Această manevră avea ca scop invocarea în cadrul instanţei de judecată a faptului ca terenul este domeniu public şi nu poate fi restituit în natură. În acest mod, mi-a fost spulberată speranţa de a-mi vedea îndeplinită latura sentimentală ce mă leagă de acest teren unde a avut bunicul meu, în perioada interbelică, restaurantul „Leul si Carnatul”.
Ce concluzie se poate trage? Că atunci când exista un interes obscur al altor persoane, din cadrul Primăriei Piatra Neamţ sau din Consiliul Local Piatra Neamţ, un teren care a fost dintotdeauna domeniu public poate fi trecut în proprietatea privata şi ulterior vândut acelei firme? Şi asta nu ar fi nimic dacă proprietarul de drept nu s-ar fi judecat încă din anul 2002 pentru acelasi teren şi nu ar fi obţinut 2 hotărâri irevocabile prin care s-a constatat caracterul abuziv, nelegal al preluării bunului de către statul roman ceea ce în viziunea CEDO obligă statul roman la restituirea în natura.
Gravitatea acestor fapte rezidă şi din aceea ca, atât la instanţele de judecata cât şi la organele administrative sesizate (Prefectul de Neamţ – Mihai Arhip, Primarul Gheorghe Ştefan, Asociaţia Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, etc.) am depus comunicarea de la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, prin care CEDO îmi aduce la cunoştinţă că cererea mea priveşte o chestiune similara cu cea din cauza pilot Atanasiu, Poenaru si Solon vs. România, unde Statul Roman a fost condamnat pentru încălcarea art. 1, Protocolul nr. 1 la Convenţie – Protecţia proprietăţii si art. 6 paragraf 1 – dreptul la un proces echitabil. Ceea ce trebuie să ştie cititorii noştri este că, atunci când Curtea Europeana se pronunţă împotriva unui stat semnatar al Convenţiei Europene printr-o hotărâre pilot, înseamnă ca acel stat are probleme grave de disfuncţionalitate în ce privesc legile din domeniul în care s-a pronunţat hotărârea pilot.
Spre exemplu, în cauza Faimblat vs. România Curtea statuează că, „deşi Legea nr. 10/2001 le oferă părţilor interesate atât accesul la o procedura administrativă, cât şi, ulterior, dacă este necesar, la o procedură contencioasă, acest acces rămâne teoretic şi iluzoriu, nefiind în prezent în măsură să conducă într-un termen rezonabil la plata unei despăgubiri în favoarea persoanelor pentru care restituirea în natură nu mai este posibilă.”
Motivaţia Curţii este lăudabilă din prisma faptului că, deşi procedura instituita de Legea nr. 10/2001 nu este contrară Convenţiei Europene aceasta nu este şi una eficienta din 2 (două) motive: „absenţa despăgubirilor şi incertitudinea cu privire la data la care ar urma să fie plătite şi cuantumul acestora. Ori, aceste motive sunt suficiente pentru a concluziona că s-a încălcat art. 6 paragraful 1 din Convenţia Europeană dar mai ales art.1 Proto­colul nr. 1 la Convenţie – Protecţia proprietăţii.

Voi detalia succint abuzurile comise împotriva proprietarului de drept în timp ce acesta îşi revendica proprietatea în suprafaţă de 946 m.p., teren situat în Parcul Tineretului din Piatra Neamţ.
– Prima Hotărâre de Consiliu Local prin care s-a trecut o parte din Parcul Central al Mun. Piatra Neamţ din domeniul public în domeniul privat este HCL 64/27.05.2004, unde la art. 3, s-a aprobat trecerea suprafeţei de 100 metri pătraţi (situat în Piaţa Ştefan cel Mare nr. 3 – parte din parcul Tineretului) din domeniul public în proprietatea privată a municipiului.
– în ordinea firească a abuzurilor, Consiliul Local Piatra Neamţ, la propunerea primarului Gheorghe Ştefan, prin HCL 475/29.10.2009 aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ a terenului în suprafaţă de 530 m.p. situat în Parcul Tineretului din Piatra Neamţ, conform cu schiţa anexată.
– În privinţa aceleiaşi suprafeţe de teren, de 530 m.p., la propunerea aceluiaşi primar Gheorghe Ştefan, Consiliul Local aprobă prin HCL 463/25.11.2010 asocierea municipiului Piatra Neamţ cu S.C. AUTENTIC PUB SRL pentru amenajarea şi funcţionarea unei unităţi de alimentaţie publică pe terenul proprietatea privată a municipalităţii în suprafaţă de 530 m.p.
Clauza art. 3 din HCL 463/25.11.2010 este ilicită şi nelegală prin simplul fapt că la încheierea perioadei de concesiune de 20 de ani, municipiul Piatra Neamţ ca posesor neproprietar al terenului înstrăinează în mod irevocabil acest teren către proprietarul construcţiei.
Art. 4 din aceeaşi HCL 463/25.11.2010 prevede că se abroga art. 2, 3 si 4 din HCL 475 din 29.10.2009, însă, art. 1 din HCL 475/29.10.2009 nu se abrogă, ceea ce statuează în mod irevocabil faptul că această suprafaţă de teren rămâne în domeniul privat al municipiului.
– Stupefiant!!! În data de 26.01.2011 acelşi Consiliu Local Piatra Neamţ care a jucat „alba neagra” şi cu suprafeţele de mai sus, adoptă HCL nr. 32/26.01.2011, unde la art.1 scrie negru pe alb următoarele:
– se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al mun. Piatra Neamţ a terenului în suprafaţă de 318 mp, identificat potrivit planului de situaţie anexat. (altă parte din Parcul central al Mun. Piatra Neamţ)
– Uluitor !!! După ce am formulat acţiune în revendicare şi acţiunea a fost comunicată Primăriei Piatra Neamţ, iar la data de 23 martie 2011 am formulat plângere penală împotriva primarului Gheorghe Stefan la D.N.A., Consiliul Local Piatra Neamţ la propunerea aceluiaşi primar Gheorghe Stefan, „întoarce” din domeniul privat în domeniul public numai suprafaţa de teren care se suprapunea cu cea pe care o revendica proprietarul de drept Popa Gheorghe Adrian, diferenţa de 165 mp rămânând în continuare şi astăzi în domeniul privat. Astfel, prin ultima HCL nr. 115/30.03.2011, rămâne în domeniul privat numai suprafaţa de 165 mp care nu se suprapune cu terenul revendicat de mine, dar care face parte din acelaşi Parc Central al Mun. Piatra Neamţ.
Întrebarea fireasca a oricărui om este: oare anumite părţi din Parcul unui Municipiu care formează un singur corp pot fi şi în domeniul privat şi în domeniul public? O alta întrebare este: oare această ultimă hotărâre de consiliu local dată la propunerea primarului Gheorghe Ştefan se datorează plângerii mele la D.N.A.??? având în vedere că sunt numai 7 zile diferenţă de la plângerea mea penala (23.03.2011) şi până la abrogarea hotărârii de consiliu local vechi şi emiterea celei noi.(30.03.2011)
CONCLUZIA: În timpul cât proprietarul de drept Popa Gheorghe Adrian se judeca în instanţă (2002-2011), începând cu anul 2004 şi până astăzi s-au dat 5 hotărâri de consiliu local prin care diferite suprafeţe de teren din Parcul Central al Mun. Piatra Neamţ au fost trecute din domeniul public în domeniul privat. Se pune întrebarea firească: toate aceste hotărâri de consiliu local sunt posibile numai pentru persoanele străine de acest teren, care nu au avut nici un titlu valabil niciodată, aşa cum este şi Primăria Piatra Neamţ??? Sau există şi posibilitatea ca proprietarul de drept care are 2 hotărâri irevocabile prin care s-a constatat caracterul ilegal al preluării bunului de catre Statul Roman şi o plângere admisă de Curtea Europeana să intre în liniştita posesie şi deplina proprietate a acestui teren. După sarabanda de hotărâri ale consiliului local Piatra Neamţ probabil rămâne la voinţa discriminatorie a acestuia de a lua aceasta hotărâre, din moment ce alte autorităţi in­terne şi europene nu contează pentru ei.

În ce privesc ofertele certe, lichide şi exigibile primite de către proprietarul de drept Popa Gheorghe Adrian în timpul cât îşi revendica imobilul teren şi restaurant „Leul şi Cârnatul”, acestea sunt în număr de 3 (trei) din care:
Adresa nr. 783/ 10.03.2006 emisă de către Banca Transilvania către domnul Popa Gheorghe, adresa semnata de către directorul regional şi directorul de operaţiuni, a cărui conţinut îl redau integral:
– „Referitor la oferta dumneavoastră privind vânzarea suprafeţei de 946 mp situată în Parcul Tineretului vă informăm că ne interesează şi dorim să participăm la negocieri privind preţul de 1000 euro/mp şi eventual pentru concesionarea terenului în cauza.
Aşteptăm invitaţia dumneavoastră”

Un caz perfect identic s-a petrecut recent, în data de 22 septembrie 2011, când un consilier local a primit în intravilanul satului Traian, comuna Zăneşti, jud. Neamţ o suprafaţă de 500 mp din parcul central pentru construirea unui spaţiu comercial dar şi a locuinţei proprii. Astfel, hotărârea de Consiliu Local a fost atacată de Prefectul de Neamţ Mihai Arhip, ca fiind ilegala, la secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamţ, aşa cum prevedere art. 1 alin. 6 din Legea nr. 554/2004 Legea Contenciosului Administrativ cât şi art. 50 alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. Cu toate că am adus la cunoştinţă Prefectului de Neamţ, Mihai Arhip,  prin plângerea înregistrată sub nr. 196 din 1 martie 2011 că terenul din parcul central al mun. Piatra Neamţ în suprafaţă de 946 mp este proprietatea exclusivă a subsemnatului Popa Gheorghe Adrian,şi că sarabanda de hotărâri ale Consiliului Local Piatra Neamţ sunt ilegale deoarece au fost abrogate tot de acelaşi Consiliu Local fără a parcurge aceste etape prevăzute de lege, respectiv procedura Contenciosului administrativ,acesta nu a luat nici o măsură, plângerea mea rămânând în nelucrare după mai bine de 7 luni de zile!!!
De ce a apelat domnul Prefect Mihai Arhip în cazul meu la o asemenea DISCRIMINARE şi neaplicare unitară a legii? Probabil la Prefectura Neamţ nu se aplică art.  14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – „Interzicerea discriminării”, unde emeritul prof. Dr. Judecător Corneliu Bârsan în lucrarea sa „Convenţia CEDO – comentariu pe articole” stipulează că: „Diferenţa de tratament devine discriminare, în sensul art. 14 din Convenţie, numai atunci când autorităţile statale „ introduc distincţii între situaţii analoage şi comparabile”, fără ca acestea să se bazeze pe „o justificare rezonabilă şi obiectivă”.

Pe lângă hotărârea pilot dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului care reflectă un act de dreptate supremă, mai avem şi o altă hotărâre pilot de debut, când un alt teren din oraşul Piatra Neamţ a fost vândut în timpul cât proprietarul de drept se plimba prin tribunale. Acesta este cazul pilot Neculai Creţu sau reţeta Creţu – deoarece am constat că acelaşi tratament se aplică mai multor persoane cu terenuri importante din oraşul Piatra Neamţ. Aceeaşi situaţie de fapt şi de drept, acelaşi efect – deposedarea abuziva a persoanei îndreptăţite. (30 Mai 2007 – sursa: ROMÂNIA LIBERĂ)

O alta situaţie este cea a omului de afaceri Iulian Luca (14 septembrie 2010/ sursa: Financiarul.ro). „În cazul lui Iulian Luca, acesta a dobândit în 1998 un teren de 3.300 metri pătraţi amplasat la intrarea în Piatra Neamţ. Situaţia juridică a terenului era incertă, astfel încât Luca a apelat la instanţele de judecată, iar după 11 ani a obţinut o sentinţă definitivă şi irevocabilă.
La sfârşitul lui iulie, am încercat să intabulăm acest teren. Surpriza noastră a fost că la Biroul de Carte Funciară ni s-a spus că deja este intabulat acest teren”, a spus Luca.
Terenul fusese intabulat de Viorel Măstăcăneanu, preşedintele Fotbal Club Ceahlăul şi rudă cu primarul Gheorghe Ştefan.”
În ce priveşte finalul articolului – faţă de susţinerile fiecărui politician că s-a produs o eroare sau din greşeală s-a realizat un lucru – vreau sa fac referire la o maximă celebra a scriitorului şi diplomatului francez Francois Rene de Chateaubriand – „Eroarea pleacă de la un adevăr abuzat”.
Două chestiuni au zguduit România în ultimele luni de zile. Declaraţia ambasadorului Olandei la Bucureşti prin care afirma că ” România nu este stat de drept” cât şi răspunsul preşedintelui americii Barack Obama „Faceti să vă funcţioneze justiţia”.
Concluzia sper să o tragă cititorii acestei publicaţii.

Avocat  Gheorghe Adrian POPA

1 Comment

  1. Dinov Atalia

    DESPRE CE LATURA SENTIMENTALA VORBESTE ADRIAN??
    L-A CUNOSCUT PE BUNICUL SAU? CIT AVEA CIND S-A STINS DIN VIATA BUNICUL?????
    TATICU A FOST UN OM DE EXCEPTIE CA SI MAMICA…AU FOST OAMENI MUNCITORI..HARNICI..DAR TU CE FACI ADRIAN??AFARA SA MANINCI BANI PE CARE TATAL TAU TI I-A PUS PE TAVA???
    SA NU MAI VORBIM DE DREPTURILE FURATE MIE……DESPRE CARE ACUM AM LUAT LA CUNOSTINTA…

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *