Investigatii

Un conflict de interese al primarului Klaus Iohannis a fost „îngropat” în anul 2011, dar poate să fie adus la suprafață

  Agenția Națională de Integritate (ANI): mumă pentru primarul Klaus Iohannis și ciumă pentru primarul Teodor Neamțu   Un articol, apărut […]

 

Agenția Națională de Integritate (ANI): mumă pentru primarul Klaus Iohannis și ciumă pentru primarul Teodor Neamțu

 

Un articol, apărut recent în ziarul „Cotidianul” din data de 21 februarie 2018, intitulat „SRI, notă către ANI despre Iohannis” și  în care se fac dezvăluiri despre informații trimise de SRI către ANI despre Klaus Werner Iohannis în data de 20 februarie 2013 ne-a făcut să ne amintim despre un conflict de interese al primarului sibian îngropat în anul 2011. Data de 20 februarie 2013 reprezintă exact ziua în care domnul Klaus Iohannis devenea membru al PNL. La trei zile după aceea, asemenea lui Făt-Frumos care creștea într-o zi cât alții în zece ani, domnul Klaus Iohannis devenea prim-vicepreşedinte al PNL.  Informațiile SRI-ului, condus de George Maior  la vremea aceea, erau despre Klaus Werner Iohannis și posibile suspiciuni de incompatibilitate sau conflict de interese în perioada  2010-2012.

În data de 27.02.2014, domnului Teodor Neamțu, primarul municipiului Mediaș din județul Sibiu, i s-a întocmit de către Agenția Națională de Integritate un raport de evaluare pentru un conflict de interese,  întrucât a semnat un act adițional prin care se prelungește contractul colectiv de muncă între angajator, UAT (unitatea administrativ teritorială) și angajați. În bază acestui contract și primarul Teodor Neamțu a beneficiat de drepturi speciale, exact ca toți angajații din municipalitate. Iată comunicatul Agenției Naționale de Integritate:

     «COMUNICAT – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV – NEAMȚU TEODOR, PRIMAR

27 februarie 2014, 08:00: Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către către NEAMȚU TEODOR în perioada exercitării primului mandat de Primar al Municipiului Mediaș, Județul Sibiu (decembrie 2009 – iunie 2012), întrucât, la data de 03 decembrie 2010, a încheiat și semnat un act adițional prin care s-a decis prelungirea acordului / contractului colectiv de muncă nr. 168/2005 pe o perioadă de un an, respectiv de la data de 01 ianuarie 2011, până la data de 31 dececmbrie 2011, în urma căruia a obținut în anul 2011 venituri suplimentare în sumă totală de 9.382 Lei.

Actul adițional a fost încheiat între Primarul Municipiului Mediaș, TEODOR NEAMȚU, în calitate de angajator, și Biroul Executiv al Sindicatului Salariaților din Primăria Municipiului Mediaș.

Prin acordul / contractul colectiv de muncă au fost stipulate o serie de drepturi și obligații cu privire la funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Mediaș și ale instituțiilor subordonate acestuia, inclusiv drepturi de remunerare pentru munca în timpul nopții, zile de sărbătoare, zile libere plătite, concediu fără plată, condiții de salarizare, sporuri, premii, stimulente, facilități și alte drepturi bănești ale acestor persoane. De asemenea, acordul colectiv de muncă mai cuprinde clauze cu privire la încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului individual de muncă / raportului de serviciu, evaluarea performanțelor profesionale individuale etc.

Astfel, NEAMȚU TEODOR nu a respectat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Primarii […] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său […]” și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soț, soţie[…]”. (https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=1491)

Menţionăm că, la data de 13 decembrie 2013, Agenția Națională de Integritate a constatat și existența stării de incompatibilitate în cazul lui NEAMȚU TEODOR, Primar al Municipiului Mediaș, Jud. Sibiu (https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=1411).”

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NEAMȚU TEODOR a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

                                                      AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 27 februarie 2014»

Acest Raport de evaluare a fost contestat la Curtea de Apel Alba Iulia, contestația fiind respinsă. Ca urmare,  primarul Teodor Neamțu face recurs  la Înalta Curte de Casație și Justiție. Recursul este admis, judecat și în data de 25.05.2016, prin decizia nr. 1609  Înalta Curte de Casație și Justiție păstrează soluția dată de Curtea de Apel Alba Iulia.

„Detalii soluţie. D E C I Z I A nr. 1609:  Respinge recursul declarat de NEAMŢU TEODOR, împotriva sentinţei nr. 176 din 11 iulie 2014 a Curţii de Apel Alba-Iulia – Secţia contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 25 Mai 2016.”

În consecință, primarul Mediasului s-a aflat în conflict de interese în anul 2011 și, conform legii, nu mai poate candida pentru o funcție eligibilă timp de 3 ani.

Între anii 2005 și 2011,  în toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT), adică primăriile din România s-au încheiat contracte colective de muncă semnate de ANGAJATORI (PRIMARI – în numele CONSILIULUI LOCAL) și ANGAJAȚI (sindicat), iar marea majoritate dintre contracte au prevăzut, printre altele, dreptul angajatilor de a primi drepturi speciale. Este cel putin ciudat că, fiind în cauză aproape 3000 de UAT-uri (primării), pe site-ul ANI găsim doar o singura speță de genul acesta, cea a primarului din Mediaș. Ghinion sau „prieteni” influenți? Apropos de „ghinion”, să vedem ce s-a întâmplat cu Herr „Ghinion”  Iohannis, primar aflat exact în aceeași situație!

Primarul sibian Klaus Werner Iohannis, aflat în situație identică de conflict de interese cu primarul medieșan Teodor Neamț, a scăpat „basma curate”!

 

klaus werner

În anul 2005, prin HCL Nr. 164, Consiliul Local Sibiu aprobă contractul colectiv de munca și-l mandatează pe primarul de la acea vreme, domnul Klaus Werner Iohannis, să îl semneze pentru angajator:

„JUDETUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

                                                 HOTARAREA NR. 164

privind aprobarea Acordului/Contractului colectiv de munca al personalului incadrat in aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu si pentru personalul unor servicii publice de subordonare locala

Consiliul Local al Municipiului Sibiu intrunit in sedinta ordinara din data de 28.04.2005,

Analizand raportul inregistrat cu nr. 25196/2005 privind Acordul/Contractul colectiv de munca al personalului incadrat in aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu si al personalului unor servicii publice de subordonare locala,

In baza dispozitiilor art. 22 alin.1 din Legea nr. 130/1996 modificata si completata prin Legea nr. 143/1997 – Legea contractelor colective demunca,

Luand in considerare Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii si Legea nr. 154/1998, H.G. nr. 281/1993 privind drepturile salariatilor din sectorul bugetar precum si Ordonanta de urgenta nr. 92/2004 si Ordonanta nr. 9/2005,

Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

In conformitate cu dispozitiile art.61 din Legea nr. 188/1999 ( republicata ) asa cum a fost modificata prin Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

In temeiul art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                      HOTARASTE

Art.1. Se aproba Acordul/Contractul colectiv de munca pentru personalul incadrat in aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu si pentru personalul serviciilor publice de subordonare locala, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Drepturile prevazute vor fi acordate cu incadrarea in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat anual, potrivit legii.

Art.2. Se imputerniceste Primarul Municipiului Sibiu sa semneze Acordul/Contractul colectiv de munca prevazut la art.1.

Art.3. Prevederile Acordului/Contractului colectiv de munca aprobat potrivit prezentei hotarari se aplica de la data inregistrarii acestuia la Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Sibiu.

Art.4. Aplicarea si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului Acord/Contract colectiv de munca se va face de catre Primarul Municipiului Sibiu si ordonatorii tertiari de credite ai serviciilor publice de subordonare locala.

Adoptata în Sibiu la data de 28.04.2005

PRESEDINTE

Ecaterina Birk

CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR

Iordan Nicola”

În conformitate cu prevederile contractului și primarul Klaus Werner Iohannis a beneficiat, la fel ca și primarul Mediașului, de drepturi speciale în perioada 2006-2011, fapt constatat și de controlul Camerei de Conturi a județului Sibiu din 2011 și făcut public în presa de la vremea aceea. Iată și dovezile:

                  «Klaus Iohannis, obligat sa restituie banii publici dati pe cravate

                                                                                                   Joi, 10 Noiembrie 2011, ora 20:27

Klaus Iohannis, primarul din Sibiu candva candidat la postul de premier, a fost obligat de Curtea de Conturi sa restituie o suma de bani primita in 2010, din care si-a cumparat obiecte vestimentare si medicamente.

Decizia Curtii de Conturi il obliga pe Klaus Iohannis sa restituie drepturi speciale in valoare de 9.900 de lei, bani din care si-a cumparat inclusiv cravate, pe motiv ca sumele au fost platite ilegal, informeaza Mediafax.

Primarul sustine ca, in calitate de ordonator de credite, a semnat o decizie de imputare pe numele sau.

“Destinatia lor legala (a banilor – n.red.), conform contractului intre Consiliul Local Sibiu si sindicat, este o compensatie pentru tinuta de serviciu, medicamente si asa mai departe. De aceea, se numesc ‘drepturi speciale’, pentru ca nu sunt drepturi de natura salariala”, a spus Iohannis.»  (Sursa: Ziare.com, aplaudacii de acum ai klausului, în frunte cu comandantul unității, tovarășa maior Ioana Ene Dogioiu)

 

Iată-i și pe ceilalți pupincuriști prezidențiali, cei de la U.M. Hoit News.ro: „Primarul Klaus Iohannis, nevoit sa se dea in judecata, pentru a nu inapoia statului banii cheltuiti pe tinuta”. Cităm integral articolul din fițuica devenită acum oficios prezidențial:

       «Pentru prima data in istoria Primariei Sibiu, edilul municipiului, Klaus Iohannis, este nevoit sa se dea in judecata, din cauza unei decizii a Curtii de Conturi, care il obliga sa inapoieze statului, 9.900 de lei bani primiti anul trecut ca si drepturi speciale si pe care i-a cheltuit pentru cravatele si camasile de serviciu, relateaza corespondentul Agerpres.

„Destinatia lor (a banilor n.r.) legala este, conform contractului, o compensatie pentru tinuta de serviciu, medicamente etc. Imi cumparam de exemplu cravate, poate si niste camasi, ca sa fiu acceptabil imbracat in fata dvs. Eu am de restituit 9.900 de lei, atata mi-am autoimputat. O sa ma dau in judecata, ce sa fac, doar nu o sa pun banii de buna voie, a declarat joi, Iohannis, intr-o conferinta de presa.

Acesta a precizat ca este pasionat de cravate, motiv pentru care, in fiecare calatorie a sa, isi cumpara cate o cravata drept suvenir.

Altii isi cumpara carti postale si linguri din locurile in care merg, eu imi cumpar cravate”, a spus primarul sibian.

Primarul Klaus Iohannis va avea proces cu sine insusi si alti 1.000 de angajati ai Primariei, care si ei, la randul lor, au de restituit in total un milion de euro, bani primiti anul trecut, lunar, ca drepturi speciale, pe langa salariu. Ca sa scape si sa nu inapoieze banii, angajatii vor da in judecata primarul, care la randul lui va avea doua procese: unul in care se da in judecata pe el si cere sa nu isi ia 9.900 de lei din salariu, iar al doilea va fi cu Curtea de Conturi, careia ii contesta decizia. Pe langa aceste trei procese si Sindicatul angajatilor din Primarie va ataca in justitie decizia Curtii de Conturi, care a hotarat ca aproape toti angajatii Primariei, inclusiv primarul si viceprimarii sa dea inapoi o parte din banii incasati in 2010.

Edilul Sibiului este de partea angajatilor si ii acuza pe inspectorii de la Curtea de Conturi ca au actionat la comanda sefilor din Bucuresti, dar acuza si legislatia din Romania.

„Va dati seama ca un angajat, daca castiga 850 de lei pe luna, daca ii imput 400 de lei pe luna, cu ce bani merge acasa. (…) Rapoartele Curtii nu cred ca sunt la comanda politica, dar sunt la comanda. Aceste spete au fost tratate diferit, cu rezultate variate, datorita legislatiei foarte proaste in materie de salarizare. Legislatia este execrabila”, a precizat Iohannis.

Acesta a mai adaugat joi ca cei de la Curtea de Conturi „sunt niste musafiri dragi, care stau trei – patru luni in fiecare an, in control la Primarie, cer acte de la angajati care nu au nicio treaba”.

Fiecare dintre cei 1.000 de angajati ai Primariei a primit in fiecare luna din 2010, in plus pe langa salariu, 500 de lei, bani cu care salariatii spre exemplu puteau sa isi cumpere haine ca sa vina decent imbracati la serviciu. Aceste drepturi s-au dat si in acest an, pana in august.

„Primaria Sibiu a acordat aceste sume de bani in baza unei Hotarari Judecatoresti obtinuta in anul 2005 care specifica in mod clar ca aceste drepturi nu sunt de natura salariala, ci sunt drepturi speciale. Fara aceste drepturi speciale, care oricum sunt modeste ca si cuantum, majoritatea angajatilor Primariei Sibiu sunt remunerati cu sume de sub 700 de lei. Hotararea Judecatoreasca este cea care valideaza contractul colectiv de munca care a generat plata acestor drepturi speciale”, conform unui comunicat al Primariei.

Raportul Curtii de Conturi Sibiu a considerat ca „drepturile speciale acordate angajatilor Primariei Sibiu” sunt de fapt “drepturi de natura salariala”

(Sursa: https://www.hotnews.ro/stiri-politic-10662870-primarul-klaus-iohannis-nevoit-dea-judecata-pentru-nu-inapoia-statului-banii-cheltuiti-tinuta.htm)

Având în vedere autoritatea lucrului judecat în cazul primarului din Mediaș, se poate trage concluzia că în perioada 2006-2011 primarul Klaus Werner Iohannis (ca mulți alți primari din România) s-a aflat în conflict de interese, iar daca ANI i-ar fi întocmit un raport de evaluare, pe această speță, candidatura la președinție ar fi fost problematică.

Daca ANI ar fi o instituție independentă și imparțială ar putea cerceta speța și astăzi.

                                                                                                                                         Cosmina BARBU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *